1. Trang chủ
 2. Giữa AMIS.VN – Kế toán với AMIS.VN – Bán hàng

Giữa AMIS.VN – Kế toán với AMIS.VN – Bán hàng

Thông tin giữa AMIS.VN – Kế toán và AMIS.VN – Bán hàng được kết nối như sau:

Sơ đồ luồng nghiệp vụ

Lập từ (Ví dụ: Đơn đặt hàng có thể được lập từ Báo giá)

 Lấy sang (Ví dụ: Vật tư hàng hóa có thể được lấy từ ứng dụng Bán hàng sang ứng dụng Kế toán)

 Cập nhật lại (Ví dụ: Hợp đồng được cập nhật từ ứng dụng Bán hàng sang ứng dụng Kế toán, nếu có phát sinh thay đổi sẽ được cập nhật lại ứng dụng Bán hàng)

 Tự động cập nhật (Ví dụ: Khi Thêm/Sửa Khách hàng trên ứng dụng Kế toán thì chương trình tự động cập nhật sang ứng dụng Bán hàng)

Nội dung chi tiết

Việc kết nối dữ liệu giữa AMIS.VN – Kế toán với AMIS.VN – Bán hàng chỉ có thể thực hiện được nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

Máy chủ phải được kết nối Internet.

Dữ liệu kế toán đang làm việc đã được thiết lập kết nối với AMIS.VN. (Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN tại đây)

Thông tin AMIS.VN-Bán hàng AMIS.VN-Kế toán
Liên thông giữa AMIS.VN-Bán hàng và AMIS.VN-Kế toán
Khách hàng Thêm Khách hàng Lấy Khách hàng từ Bán hàng sang Kế toán bằng chức năng Lấy khách hàng từ AMIS.VN
Sửa Khách hàng Tự động cập nhật thông tin thay đổi từ Bán hàng sang Kế toán khi sửa Khách hàng đã có trên Kế toán
Xóa Khách hàng Cập nhật thông tin thay đổi từ Bán hàng sang Kế toán bằng chức năng Cập nhật thông tin khách hàng từ AMIS.VN
   Thêm Khách hàng Tự động lấy Khách hàng từ Kế toán sang Bán hàng
 Sửa khách hàng Cập nhật thông tin thay đổi từ Kế toán sang Bán hàng
 Xóa khách hàng Khi xóa trên Kế toán thì không xóa trên Bán hàng
Vật tư hàng hóa Thêm VTHH Tự động lấy VTHH từ Bán hàng sang Kế toán
Sửa VTHH Tự động cập nhật thông tin thay đổi từ Bán hàng sang Kế toán
 Xóa VTHH Khi xóa trên Bán hàng thì không xóa trên Kế toán
Thêm VTHH Tự động lấy VTHH từ Kế toán sang Bán hàng
Sửa VTHH Tự động cập nhật thông tin thay đổi từ Kế toán sang Bán hàng
Xóa VTHH Khi xóa trên Kế toán thì không xóa trên Bán hàng
Chính sách giá Thêm Chính sách giá Tự động lấy chính sách giá từ Bán hàng sang Kế toán
Sửa Chính sách giá Cập nhật thông tin chính sách giá thay đổi từ Bán hàng sang Kế toán
Xóa Chính sách giá Khi Xóa trên Bán hàng thì không xóa trên Kế toán
 • Thêm Chính sách giá
 • Sửa/Xóa Chính sách giá được thêm trực tiếp từ AMIS.VN – Kế toán
Không hỗ trợ lấy/cập nhật Chính sách giá từ Kế toán sang Bán hàng
Báo giá  Thêm Báo giá Tự động lấy Báo giá từ Bán hàng sang Kế toán nếu trên Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN có tích chọn Tự động lấy Báo giá từ AMIS.VN sang Kế toán
 Sửa Báo giá Cập nhật thông tin thay đổi từ Bán hàng sang Kế toán nếu trên Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN có tích chọn Tự động lấy Báo giá từ AMIS.VN sang Kế toán
 Xóa Báo giá Khi Xóa trên Bán hàng thì không xóa trên Kế toán
 Thêm/sửa/xóa Báo giá Không hỗ trợ lấy/cập nhật Báo giá từ Kế toán sang Bán hàng
Đơn đặt hàng  Thêm Đơn đặt hàng Tự động lấy Đơn đặt hàng từ Bán hàng sang Kế toán
 Sửa Đơn đặt hàng Tự động cập nhật thông tin thay đổi từ Bán háng sang Kế toán
 Xóa Đơn đặt hàng Khi Xóa trên Bán hàng thì Không xóa trên kế toán
Chỉ khi thực hiện các thao tác sau:
1. Ghi doanh số/Bỏ ghi doanh số đơn đặt hàng Chương trình sẽ chuyển tình trạng Đơn đặt hàng từ Đề nghị ghi thành Đã ghi hoặc từ Đã ghi thành Đề nghị ghi trên Bán hàng
2. Cập nhật: Số lượng giao, giá trị xuất hóa đơn, thực thu, thực chi của đơn đặt hàng Có thể cập nhật các thông tin: Số lượng giao, giá trị đã xuất hóa đơn, giá trị chưa xuất hóa đơn, thực thu, thực chi của đơn đặt hàng từ Kế toán sang Bán hàng bằng chức năng Cập nhật dữ liệu đơn hàng sang AMIS.VN
3. Cập nhật Tình trạng đơn đặt hàng Tự động cập nhật tình trạng đơn đặt hàng từ Kế toán sang Bán hàng
Đề nghị xuất hóa đơn  Thêm Đề nghị xuất hóa đơn Tự động lấy Đề nghị xuất hóa đơn có trạng thái Đề nghị xuất từ Bán hàng sang Kế toán
 Sửa/ Xóa Đề nghị xuất hóa đơn Không cập nhật thông tin thay đổi của Đề nghị xuất hóa đơn từ Bán hàng sang Kế toán
 • Phê duyệt/từ chối Đề nghị xuất hóa đơn
 • Xuất/Từ chối xuất hóa đơn
 • Hủy hóa đơn
Đề nghị xuất hóa đơn sau khi được lấy sang ứng dụng Kế toán, nếu được phê duyệt, bị từ chối,… sẽ được tự động cập nhật ngược lại ứng dụng Bán hàng. Xem chi tiết cách cập nhật bên dưới
Hợp đồng  Thêm Hợp đồng Tự động lấy hợp đồng có trạng thái Đề nghị ghi từ Bán hàng sang Kế toán
 Sửa/Xóa Hợp đồng Không cập nhật thông tin thay đổi từ Bán hàng sang Kế toán
 • Thêm Hợp đồng
 • Sửa/Xóa Hợp đồng được thêm trực tiếp trên AMIS.VN – Kế toán
Không hỗ trợ lấy/cập nhật từ Kế toán sang Bán hàng
Với Hợp đồng đã được lấy từ Bán hàng sang Kế toán:

 • Sửa hợp đồng
 • Cập nhật tình trạng/hạn thanh toán hợp đồng
 • Ghi/Từ chối ghi/Bỏ ghi/Chuyển ngày ghi doanh số Hợp đồng
 • Hủy công nợ và dự kiến chi Hợp đồng
 • Cập nhật trạng thái Đã xuất hóa đơn
 • Nhóm vào dự án
 • Đồng ý/Từ chối đề nghị hủy hợp đồng
Hợp đồng sau khi được lấy sang ứng dụng Kế toán, nếu có phát sinh thay đổi sẽ được tự động cập nhật lại ứng dụng Bán hàng. Xem chi tiết cách cập nhật bên dưới
Với Hợp đồng đã được lấy từ Bán hàng sang Kế toán và:

 • Có thay đổi thông tin tại tab Thực thu, Thực chi
 • Hoặc lập chứng từ bán hàng cho hợp đồng
Cập nhật Thực thu, Thực chi, giá trị đã xuất hóa đơn của hợp đồng từ Kế toán sang Bán hàng thông qua chức năng Cập nhật Thực thu, Thực chi, giá trị đã xuất hóa đơn sang AMIS.VN

Chi tiết cách cập nhật thông tin từ ứng dụng Kế toán sang ứng dụng Bán hàng

Thông tin Đề nghị xuất hóa đơn: Các đề nghị xuất hóa đơn sau khi được lấy sang ứng dụng Kế toán, nếu được phê duyệt, bị từ chối,… sẽ được cập nhật ngược lại ứng dụng Bán hàng như sau:

Chức năng trên ứng dụng Kế toán
Các thông tin được cập nhật lại đề nghị xuất hóa đơn trên ứng dụng Bán hàng
 Duyệt đề nghị Cập nhật tình trạng của đề nghị thành Duyệt đề nghị
 Từ chối đề nghị Cập nhật đề nghị xuất hóa đơn:

 • Thông tin Diễn giải thành Lý do từ chối duyệt đề nghị: …
 • Tình trạng thành Từ chối
 Xuất hóa đơn Cập nhật đề nghị xuất hóa đơn:

 • Số hóa đơn, Ngày hóa đơn
 • Tình trạng của đề nghị thành Đã xuất

Cập nhật trạng thái cột Đã xuất HĐ của hợp đồng bán trên menu Bán hàng\Hợp đồng (áp dụng trong trường hợp đề nghị xuất hóa đơn được lập từ một hợp đồng bán)

 Từ chối xuất hóa đơn Cập nhật tình trạng của đề nghị thành Từ chối xuất hóa đơn
 Hủy hóa đơn Cập nhật Đề nghị xuất hóa đơn:

 • Thông tin Diễn giải thành Lý do hủy hóa đơn:…
 • Tình trạng thành Hủy bỏ

Thông tin Hợp đồng: Các hợp đồng sau khi được lấy sang ứng dụng Kế toán, nếu có phát sinh thay đổi sẽ được cập nhật lại ứng dụng Bán hàng.

Giữa AMIS.VN – Kế toán với AMIS.VN – Nhân sự

Thông tin giữa AMIS.VN-Kế toán và AMIS.VN-Nhân sự được kết nối như sau:

Sơ đồ luồng nghiệp vụ

Giải thích ký hiệu

Lập từ (Ví dụ: Bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm có thể được lập từ Bảng lương trên ứng dụng Nhân sự)

Lấy sang (Ví dụ: Thông tin Nhân viên khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng Nhân sự có thể được lấy sang ứng dụng Kế toán)

Tự động cập nhật (Ví dụ: Khi Thêm/sửa Cơ cấu tổ chức trên ứng dụng Nhân sự thì chương trình tự động cập nhật sang ứng dụng Kế toán)

Nội dung chi tiết

Việc kết nối dữ liệu giữa AMIS.VN – Kế toán với AMIS.VN – Nhân sự chỉ có thể thực hiện được nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

Máy chủ phải được kết nối Internet.

Dữ liệu kế toán đang làm việc đã được thiết lập kết nối với AMIS.VN. (Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN tại đây)

Thông tin AMIS.VN-Nhân sự AMIS.VN-Kế toán
Liên thông giữa AMIS.VN-Nhân sự và AMIS.VN-Kế toán
Cơ cấu tổ chức  Thêm cơ cấu tổ chức Tự động thêm mới Cơ cấu tổ chức trên AMIS.VN – Kế toán
 Sửa cơ cấu tổ chức Tự động cập nhật thông tin sang AMIS.VN – Kế toán
 Xóa cơ cấu tổ chức
 • Chuyển cơ cấu tổ chức thành ngừng theo dõi nếu đã có phát sinh trên AMIS.VN – Kế toán
 • Xóa cơ cấu tổ chức nếu chưa phát sinh trên AMIS.VN – Kế toán
Sửa/ngừng theo dõi cơ cấu tổ chức Không hỗ trợ lấy/cập nhật Cơ cấu tổ chức từ Kế toán sang Nhân sự
Nhân viên  Thêm Nhân viên Tự động thêm mới nhân viên trên AMIS.VN – Kế toán
 Sửa Nhân viên Tự động cập nhật thông tin sang AMIS.VN – Kế toán
 Xóa Nhân viên Không xóa nhân viên trên AMIS.VN – Kế toán
 Thêm/sửa/xóa Nhân viên Không hỗ trợ lấy/cập nhật Nhân viên từ Kế toán sang Nhân sự

Giữa AMIS.VN – Kế toán với AMIS.VN – Trang chủ

1. Việc kết nối dữ liệu giữa AMIS.VN – Kế toán với AMIS.VN – Trang chủ chỉ có thể thực hiện được nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

Máy chủ phải được kết nối Internet.

Dữ liệu kế toán đang làm việc đã được thiết lập kết nối với AMIS.VN. (Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN tại đây)

2. Thông tin giữa AMIS.VN-Kế toán và AMIS.VN-Trang chủ được kết nối như sau:

Thông tin Người dùng: Chương trình cho phép cập nhật Người dùng (đã được kích hoạt tài khoản và được phân quyền trên hệ thống AMIS.VN đảm nhiệm các vai trò: Nhân viên kế toán, Quản trị ứng dụng kế toán hoặc Quản trị hệ thống) từ AMIS.VN-Trang chủ sang AMIS.VN-Kế toán và không có chiều ngược lại. 

Thông tin AMIS.VN – Trang chủ AMIS.VN – Kế toán Liên thông giữa AMIS.VN – Trang chủ và AMIS.VN – Kế toán
Người dùng  Thêm Người dùng Tự động thêm mới người dùng trên Kế toán
Sửa Người dùng   Tự động cập nhật thông tin thay đổi từ Trang chủ sang Kế toán
Xóa/Ngừng kích hoạt tài khoản/Loại bỏ quyền: Kế toán viên, Quản trị ứng dụng Kế toán, Quản trị hệ thống Không xóa người dùng trên Kế toán, nhưng người dùng không thể đăng nhập vào phần mềm được nữa
  Sửa/Loại bỏ Người dùng Không hỗ trợ cập nhật thông tin thay đổi từ Kế toán sang Trang chủ
Cập nhật 7 Tháng Mười Hai, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?