1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R41
  5. Bổ sung Nhật ký truy cập của mục Quản lý người dùng

Bổ sung Nhật ký truy cập của mục Quản lý người dùng

Giúp người dùng dễ dàng tra cứu được ai đã thay đổi mức độ truy cập của người dùng trên hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện

Khi thay đổi mức độ truy cập của người dùng thì chương trình sẽ lưu lại Nhật ký thay đổi.

Vào Hệ thống\Phân quyền. Nhấn vào dấu ba chấm để thay đổi mức độ truy cập.

Cập nhật lại mức độ truy cập của người dùng. Nhấn Đồng ý để lưu lại mức độ truy cập.

Chương trình sẽ lưu lại nhật ký truy cập tại Hệ thống\Nhật ký truy cập.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan