Chọn thông tin từ các danh sách có sẵn

Cho phép tìm và chọn các thông tin từ các danh mục đã được thiết lập sẵn trên phần mềm. Đối với một số danh mục, chương trình còn cho phép thêm nhanh các thông tin chưa có. 

Trường hợp nghiệp vụ

Chọn một thông tin trên danh sách

Khi khai báo danh mục hoặc khi thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài sản nếu phát sinh việc phải chọn thông tin thì thực hiện như sau:

Nhấn vào biểu tượng hoặc nhấn Chọn trên giao diện cần chọn thông tin.

Chọn thông tin và nhấn Chọn.

Chọn nhiều thông tin trên danh sách

Nếu phát sinh việc phải chọn nhiều thông tin về nhân viên, thực hiện như sau: 

Nhấn vào biểu tượng hoặc nhấn Chọn nhân viên trên giao diện cần chọn thông tin.

Tích chọn các thông tin và nhấn Chọn.

Khai báo và chọn thông tin chưa có trên danh sách

Đối với một số danh mục, chương trình cho phép khai báo nhanh các thông tin chưa có, sau đó có thể chọn thông tin này. Thực hiện như sau:

Nhấn vào biểu tượng hoặc nhấn Chọn nhân viên trên giao diện cần chọn thông tin.

Nhấn Thêm để khai báo nhanh thông tin chưa có trên danh sách.

Khai báo thông tin và nhấn Cất.

Chọn thông tin vừa khai báo, sau đó nhấn Chọn.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan