Định mức cấp phát

Cho phép nhân viên quản lý tài sản thiếp lập định mức cấp tài sản của từng vị trí công việc trong đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

Việc thiết lập định mức cấp phát tài sản có thể do Nhân sự thiết lập tại danh mục Vị trí công việc trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự.
Ngoài ra, nhân viên quản lý tài sản cũng có thể thiết lập trên ứng dụng Tài sản bằng cách:

Vào menu Danh mục\Định mức cấp phát.

Chọn vị trí công việc muốn thiết lập, nhấn Chọn để thêm định mức tài sản.

Tích chọn các tài sản và nhấn Chọn.

Lưu ý: Có thể bớt định mức tài sản của vị trí công việc bằng cách nhấn Loại bỏ.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan