Duyệt đăng ký đi muộn/về sớm

Cho phép quản lý phê duyệt đơn đăng ký đi muộn/về sớm của nhân viên.

Trường hợp nghiệp vụ

Duyệt đăng ký đi muộn/về sớm

Chọn mục Chờ duyệt.

Tích chọn các đơn đăng ký đi muộn/về sớm cần phê duyệt.

Nhấn Duyệt để đồng ý hoặc nhấn Không duyệt để từ chối đơn đăng ký đi muộn/về sớm.

Lưu ý: Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc phê duyệt đơn đăng ký đi muộn/về sớm đến nhân sự và người nộp đơn trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Kiểm tra đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã phê duyệt

Kiểm tra đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã duyệt

Chọn mục Đã duyệt.

Tại đây có thể xem được danh sách đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã duyệt cho nhân viên.

Lưu ý: Có thể từ chối các đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã duyệt bằng cách tích chọn đơn đăng ký đi muộn/về sớm, sau đó nhấn Không duyệt.

Kiểm tra đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã từ chối

Chọn mục Từ chối.

Tại đây có thể xem được danh sách đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã từ chối.

Lưu ý: 

  • Có thể duyệt lại các đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã từ chối bằng cách tích chọn đơn đăng ký đi muộn/về sớm, sau đó nhấn Duyệt.
  • Có thể nhấn vào biểu tượng để xem, biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xóa đơn đăng ký đi muộn/về sớm.
Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan