Duyệt đơn xin nghỉ

Cho phép quản lý phê duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên.

Trường hợp nghiệp vụ

Phê duyệt Đơn xin nghỉ

Chọn mục Chờ duyệt.

Tích chọn các đơn xin nghỉ cần phê duyệt

Nhấn Duyệt để đồng ý hoặc nhấn Không duyệt để từ chối đơn xin nghỉ.

Lưu ý: Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc phê duyệt đơn xin nghỉ đến nhân sự và người nộp đơn trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Kiểm tra trạng thái Đơn xin nghỉ đã phê duyệt

1. Kiểm tra đơn xin nghỉ đã duyệt

Chọn mục Đã duyệt.

Xem danh sách đơn xin nghỉ đã duyệt cho nhân viên.

Lưu ý: Có thể từ chối các đơn xin nghỉ đã duyệt bằng cách tích chọn đơn xin nghỉ, sau đó nhấn Không duyệt.

2. Kiểm tra đơn xin nghỉ đã từ chối

Chọn mục Từ chối.

Xem được danh sách đơn xin nghỉ đã từ chối.

Lưu ý: Có thể duyệt lại các đơn xin nghỉ đã từ chối bằng cách tích chọn đơn xin nghỉ, sau đó nhấn Duyệt.

Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng  để xem, biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xóa đơn xin nghỉ.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan