Tùy chọn mẫu báo cáo

Cho phép thay đổi vị trí các cột dữ liệu trên màn hình danh sách báo cáo và lưu lại mẫu.

Trường hợp nghiệp vụ

Thay đổi vị trí các cột và lưu mẫu đang tùy chỉnh

Trên giao diện danh sách báo cáo, nhấn chuột trái vào tiêu đề của cột muốn thay đổi vị trí, sau đó giữ và kéo thả đến vị trí mới.

Sau khi thay đổi vị trí của các cột, lưu mẫu đang tùy chỉnh bằng cách:

  • Nhấn chuột phải, chọn Cất thành mẫu mới để tạo mẫu mới.

  • Thiết lập các thông tin của mẫu báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.
  • Nhấn chuột phải và chọn Cất mẫu nếu mẫu đang sử dụng không phải là mẫu mặc định và muốn ghi đè thông tin vào mẫu đó.

Sử dụng mẫu mặc định của hệ thống

Tại màn hình danh sách, nhấn chuột phải và chọn Lấy lại mẫu mặc định.

Thêm và lựa chọn mẫu sử dụng

Tại màn hình danh sách, nhấn chuột phải, chọn Tùy chọn cột, sau đó chọn Tùy chọn mẫu.

Nhấn Thêm.

Thiết lập các thông tin của mẫu báo cáo.

Nhấn Đồng ý.

Chọn mẫu vừa thêm mới, sau đó nhấn Áp dụng.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan