Xem thông tin thuế TNCN

Cho phép xem thông tin thuế TNCN hàng tháng và thông tin quyết toán TNCN cuối năm.

Trường hợp nghiệp vụ

Kiểm tra thông tin thuế TNCN tạm tính hàng tháng

Chọn mục Thuế tạm tính.

Kiểm tra thông tin thuế TNCN phải nộp hàng tháng.

Kiểm tra thông tin quyết toán thuế TNCN

Chọn mục Quyết toán thuế.

Chọn năm được quyết toán.

Nhấn Lấy dữ liệu.

Kiểm tra thông tin quyết toán thuế TNCN năm.

Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Chọn mục Đăng ký người phụ thuộc.

Nhấn Đăng ký người phục thuộc

Khai báo thông tin người phụ thuộc.

Nhấn Cất, thông tin được chuyển đến Nhân sự qua ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự.

Lưu ý: Có thể in mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để nộp cho Nhân sự bằng cách nhấn In mẫu DKNPTGTGC.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan