[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Bán hàng > Hướng dẫn sử dụng các chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Chỉ tiêu doanh số

Chỉ tiêu doanh số

Cho phép nhân viên xem được chỉ tiêu doanh số được giao theo tháng, quý, năm cũng như quản lý bán hàng thực hiện giao chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên hoặc từng bộ phận/phòng ban cụ thể.
Cách thao tác:
I. Xem chỉ tiêu doanh số
 • Vào menu Bán hàng\Chỉ tiêu doanh số
 • Nhấn tùy chọn Nạp trên thanh công cụ

 • Chọn các tiêu chí để xem thông tin chỉ tiêu doanh số:
  • Cơ cấu tổ chức: Chọn cơ cấu tổ chức cần xem thông tin chỉ tiêu doanh số (nếu tài khoản đăng nhập là Quản lý). Trường hợp đăng nhập bằng tài khoản nhân viên thì chỉ xem được chỉ tiêu doanh số được giao của mình.
  • Năm: Năm muốn xem chỉ tiêu doanh số.
  • Kỳ : Chọn kỳ báo cáo để xem doanh số là: Tháng này, Quý này, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và Năm nay.
 • Nhấn Đồng ý để xem thông tin chỉ tiêu doanh số theo các tham số vừa chọn.
Lưu ý: Khi chọn kỳ báo cáo là Năm nay, có thể xem chi tiết theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm
II. Giao và cập nhật thông tin chỉ tiêu doanh số cho nhân viên
 • Tại màn hình xem chỉ tiêu doanh số của các nhân viên thuộc 1 bộ phận/phòng ban cụ thể, nhấn Sửa trên thanh công cụ
 • Thực hiện Giao mới hoặc cập nhật lại thông tin chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên của bộ phận\phòng ban được quản lý hoặc quản lý cấp cao có thể giao chỉ tiểu doanh số cho từng bộ phận/phòng ban cụ thể.
 • Nhấn Cất để lưu lại thông tin vừa cập nhật
 • Lưu ý: Trong trường hợp đến hết tháng mà bộ phận/phòng ban vẫn chưa đạt doanh số của cả tháng, quản lý có thể thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu doanh số của các tháng sau mà không làm thay đổi tổng chỉ tiêu doanh số của cả quý/năm nhằm phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh số của các tháng trong quá khứ.


See also