[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Home > Nhân sự V1 > Hướng dẫn sử dụng các chức năng (vai trò nhân sự) > Menu Quản lý > Hồ sơ

Hồ sơ

Phân hệ Hồ sơ cho phép người dùng quản lý toàn bộ thông tin về hồ sơ nhân viên như: Ảnh, thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, thông tin về công việc, thông tin về Hợp đồng lao động, thông tin về Lịch sử lương, Lương, Thuế TNCN, Quá trình công tác, Kinh nghiệm làm việc…

Các nghiệp vụ có thể giải quyết
 • Lưu trữ hồ sơ
 • Cập nhật hồ sơ định kỳ
 • Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ
 • Báo cáo, phân tích, thống kê tình hình nhân sự

Các chức năng cần chú ý

 • Xuất khẩu hồ sơ: Cho phép xuất khẩu các thông tin cá nhân của nhân viên đang được quản lý tại màn hình danh sách hồ sơ nhân viên ra file excel. Hướng dẫn chi tiết các bước để xuất thông tin ra file excel, xem hướng dẫn chi tiết tại phần Xuất khẩu.
 • Cập nhật hàng loạt: Cho phép sửa thông tin của nhiều hồ sơ cùng một lúc. Xem hướng dẫn chi tiết tại phần Cập nhật hàng loạt.
 • Cập nhật ảnh hàng loạt
 • Cập nhật tài liệu hàng loạt
 • Kích hoạt tài khoản: Cho phép người dùng được phép đăng nhập và sử dụng phần mềm. Thao tác chi tiết như sau:
  • Chọn nhân viên cần được kích hoạt tại màn hình danh sách hồ sơ nhân viên.
  • Sau đó nhấn chuột phải và chọn Kích hoạt tài khoản.
  • Khi đó hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của nhân viên vào danh sách Quản lý người dùng, đồng thời gửi thư thông báo tới địa chỉ email cơ quan của nhân viên để yêu cầu kích hoạt tài khoản.
 • Ngừng kích hoạt tài khoản: Không cho phép người dùng sử dụng phần mềm nữa. Thao tác chi tiết như sau:
  • Chọn nhân viên không được phép sử dụng phần mềm nữa tại màn hình danh sách hồ sơ nhân viên.
  • Sau đó nhấn chuột phải và chọn Ngừng kích hoạt tài khoản.
  • Khi đó hệ thống sẽ tự động xoá thông tin của nhân viên trên danh sách Quản lý người dùng.
 • Xuất thông tin ra website: Cho phép người dùng chọn hiển thị thông báo ra trang wall của AMIS về nhân viên mới tiếp nhận thử việc, tiếp nhận chính thức hoặc nhân viên nghỉ việc. Thao tác chi tiết như sau:
  • Chọn nhân viên mới tiếp nhận thử việc/chính thức hoặc mới nghỉ việc tại màn hình danh sách hồ sơ nhân viên
  • Nhấn chuột phải và chọn Xuất TT ra website
  • Khi đó hệ thống tự động sinh và hiển thị thông báo về nhân viên mới thử việc/chính thức/nghỉ việc ra trang wall
  • Tham khảo thêm về mối liên kết giữa ứng dụng HRM với trang Wall tại đây
 • Bỏ xuất thông tin ra website: Trường hợp không muốn đưa thông tin lên trang wall nữa, người dùng nhấn chọn thông tin liên quan, sau đó nhấn chuột phải và chọn Bỏ xuất TT ra website
 • Làm thủ tục thôi việc: Cho phép cập nhật trang thái lao động đối với những nhân viên cần phải hoàn thành các thủ tục trước khi nghỉ việc. Thao tác chi tiết như sau:
  • Chọn nhân viên chuẩn bị nghỉ việc tại màn hình danh sách hồ sơ nhân viên.
  • Sau đó nhấn chuột phải và chọn Làm thủ tục thôi việc.
  • Khi đó thông tin của nhân viên sẽ được tự động chuyển sang phân hệ Thôi việc để quản lý việc hoàn thành các thủ tục trước khi nhân viên nghỉ việc. Đồng thời hệ thống cũng tự động sinh một bản ghi dưới Tab Quá trình công tác.
 • Trộn văn bản: Cho phép thực hiện trộn các thông tin từ hồ sơ của nhân viên với các mẫu văn bản dành cho nhân viên như: quyết định bổ nhiệm, quyết định thuyên chuyển công tác, quyết định nghỉ việc…. Để trộn được thông tin, xem hướng dẫn chi tiết tại phần Trộn văn bản.
 • Gửi email: Cho phép gửi thư thông báo tới những nhân viên được chọn trên màn hình danh sách hồ sơ nhân viên. Xem hướng dẫn chi tiết tại phần Gửi email.
 • Gửi SMS: Cho phép tin nhắn thông báo tới những nhân viên được chọn trên màn hình danh sách hồ sơ nhân viên. Xem hướng dẫn chi tiết tại phần Gửi SMS.
 • Tuỳ chọn cột: Cho phép thiết lập các chế độ layout (thứ tự sắp xếp hoặc ẩn/hiện đối với các cột) để phục cụ cho việc quản lý thông tin hồ sơ nhân viên tại màn hình danh dách. Để thiết lập được các layout, xem hướng dẫn chi tiết tại phần Tuỳ chọn cột.
Các chức năng cần lưu ý trên các tab thông tin liên quanSee also