Home > Trang Wall > Chia sẻ thông tin, sáng kiến mới

Chia sẻ thông tin, sáng kiến mới

Trên tab Chia sẻ thông tin, người dùng có thđưa ra các ý kiến, thông báo về những vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn v hoặc các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, hiệu quả trong công việc...

Với những thông tin chia sẻ thuộc loại Sáng kiến, sau khi được cập nhật trên trang Wall sẽ được tự động chuyển sang phần quản lý Sáng kiến trên hệ thống AMIS.


Xem thêm
Đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống AMIS
Quản lý thông tin cá nhân
Bổ sung thông tin quản trị hệ thống
Chat online giữa những nhân viên trong đơn vị
Bình luận về các tin tức, sáng kiến hoặc chia sẻ
Quản lý công việc
Lập kế hoạch làm việc của cá nhân
Chia sẻ cơ hội bán hàng
Tạo link liên kết tới các website
Xem thông báo từ hệ thống Nhân sự
Xem các báo cáo, biểu đồ thống kê
Truy cập các ứng dụng con của hệ thống AMIS từ Wall