[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Các ứng dụng Mobile > AMIS ACT

AMIS ACT

AMIS ACT Mobile là phiên bản mobile của ứng dụng Kế toán trong phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN.

 1. Mục đích
  1. AMIS ACT Mobile cho phép chủ doanh nghiệp, người quản lý về tài chính, kế toán và kế toán của các doanh nghiệp có thể theo dõi và tra cứu được các số liệu về tài chính kế toán của doanh nghiệp mình một cách thuận lợi, nhanh gọn.
 2. Ứng dụng có các chức năng:
  1. Xem số liệu kế toán tổng hợp của doanh nghiệp
  2. Tra cứu công nợ của khách hàng
  3. Tra cứu công nợ với các nhà cung cấp
  4. Tra cứu công nợ của nhân viên
  5. Tra cứu tồn kho vật tư, hàng hóa
  6. Tra cứu số dư các tài khoản kế toán
 3. Hướng dẫn sử dụng
  1. Đăng nhập
  2. Chọn làm việc với số liệu kế toán
  3. Xem số liệu kế toán tổng hợp của doanh nghiệp
  4. Tra cứu công nợ của khách hàng
  5. Tra cứu công nợ với các nhà cung cấp
  6. Tra cứu công nợ của nhân viên
  7. Tra cứu tồn kho vật tư, hàng hóa
  8. Tra cứu số dư các tài khoản kế toán
___________________________________________________________________________________________________
 1. Đăng nhập
  • Để sử dụng chương trình bạn cần đăng nhập bằng tài khoản AMIS.VN
  • Để dùng thử bạn đăng nhập bằng tài khoản sau:
   • Địa chỉ: demo.amis.vn
   • Tên đăng nhập: A001
   • Mật khẩu: misa@2012
 2. Chọn làm việc với số liệu kế toán
  • Chức năng này để bạn chọn muốn làm việc với chi nhánh nào, sổ tài chính hay sổ quản trị.

  • Từ menu chính của chương trình chọn chức năng “Làm việc với” để chọn lại chi nhánh, sổ muốn làm việc

 3. Xem số liệu kế toán tổng hợp của doanh nghiệp
  • Chức năng này cho bạn xem nhanh các thông số tài chính cơ bản của doanh nhiệp như Tiền, doanh thu, chi phí, Công nợ ...  • Để thay đổi chi nhánh hoặc khoảng thời gian cần xem báo cáo bấm vào nút “Thiết lập” ở góc trên bên phải màn hình 4. Tra cứu công nợ của khách hàng
  • Chức năng này cho phép bạn tra cứu nhanh công nợ của khách hàng bằng cách gõ vào tên khách hàng, mã khách hàng hoặc mã số thuế để tìm kiếm 5. Tra cứu công nợ với các nhà cung cấp
  • Chức năng này cho phép bạn tra cứu nhanh công nợ của các nhà cung cấp bằng cách gõ vào tên nhà cung cấp, mã nhà cung cấp hoặc mã số thuế để tìm kiếm 6. Tra cứu công nợ của nhân viên
  • Chức năng này cho phép bạn tra cứu nhanh công nợ của các nhân viên bằng cách gõ vào tên nhân viên hoặc mã nhân viên để tìm kiếm 7. Tra cứu tồn kho vật tư, hàng hóa
  • Chức năng này cho phép bạn tra cứu nhanh tồn kho của các vật tư, hàng hóa bằng cách gõ vào tên hàng hoặc mã hàng để tìm kiếm. Khi xem chi tiết 1 hàng hóa thì có thể xem được tồn trên từng kho của mặt hàng đó


 8. Tra cứu số dư các tài khoản kế toán
  • Chức năng này cho phép bạn tra cứu nhanh số dư của các tài khoản bằng cách gõ vào số tài khoản để tìm kiếm


Xem thêm