[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Các ứng dụng Mobile > AMIS CRM

AMIS CRM

AMIS CRM Mobile là phiên bản mobile của ứng dụng Quản trị bán hàng trong phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN.
 1. Mục đích
  1. AMIS TMS Mobile cho phép quản lý các nghiệp vụ Bán hàng thông qua smartphone mọi lúc, mọi nơi
 2. Ứng dụng cho phép:
  1. Quản lý danh sách Khách hàng, danh sách cơ hội, Đơn hàng, Hợp đồng của cá nhân
  2. Tra cứu thông tin khách hàng, danh sách cơ hội, đơn hàng, hợp đồng của người cùng nhóm hoặc đã được chia sẻ
  3. Thực hiện gửi SMS, Email, gọi điện cho những liên hệ của khách hàng, cơ hội, đơn hàng, hợp đồng hoặc khách hàng trong các chiến dịch
  4. ...
 3. Hướng dẫn sử dụng
  1. Đăng nhập
  2. Chiến dịch
  3. Khách hàng
  4. Tiềm năng
  5. Cơ hội
  6. Đơn hàng
  7. Hợp đồng
  8. Ao cơ hội
  9. Báo cáo
_____________________________________________________________________________________________
 1. Đăng nhập
  1. Để sử dụng chương trình bạn cần đăng nhập bằng tài khoản AMIS.VN
  2. Để dùng thử bạn đăng nhập bằng tài khoản sau:
   • Địa chỉ: demo.amis.vn
   • Tên đăng nhập: A001
   • Mật khẩu: misa@2012
 2. Chiến dịch
  1. Cho phép tra cứu danh sách khách hàng trong chiến dịch
  2. Cập nhật tình trạng giao dịch và ghi nhận phản hồi của khách hàng.  3. Thực hiện gửi SMS, Email, gọi điện cho khách hàng


 3. Khách hàng
  1. Tra cứu danh sách khách hàng, xem các thông tin liên quan của từng khách hàng như Liên hệ, Hàng hoá, Cơ hội
  2. Sinh cơ hội từ chính khách hàng 4. Tiềm năng
  1. Tra cứu, tạo mới và cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng
  2. Thực hiện gửi SMS, Email, gọi điện cho khách hàng tiềm năng

  3. Sinh cơ hội từ khách hàng tiềm năng
   1. Nhấn xem chi tiết một khách hàng tiềm năng
   2. Kéo thanh cuộn xuống dưới cùng và nhấn Sinh cơ hội.
   3. Khai báo thông tin cơ hội và nhấn Cất để lưu thông tin
 5. Cơ hội
  1. Tra cứu, tạo mới và sửa nhanh giai đoạn của cơ hội đang thực hiện

  2. Cập nhật thông tin chi tiết và thông tin hàng hoá trên cơ hội

 6. Đơn hàng
  1. Tra cứu, tạo mới và cập nhật thông tin đơn hàng  2. Tạo mới đơn hàng 7. Hợp đồng
  1. Tra cứu, theo dõi được tình hình công nợ khách hàng 8. Ao cơ hội
  1. Tra cứu và nhận xử lý cơ hội bán hàng được người khác giới thiệu
  2. Tạo cơ hội bán hàng để giới thiệu cho nhân viên kinh doanh

 9. Báo cáo
  1. Cho phép người dùng xem các báo cáo doanh số theo nhiều tiêu chí khác nhau
Xem thêm