[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Home > Nhân sự V1 > Phân quyền sử dụng trên ứng dụng Nhân sự

Phân quyền sử dụng trên ứng dụng Nhân sự

Phân quyền trong trường hợp đơn vị chỉ có một nhân sự phụ trách hoạt động nhân sự
          Phân quyền trong trường hợp đơn vị có từ hai nhân sự trở lên phụ trách hoạt động nhân sự
Phân quyền trong trường hợp đơn vị chỉ có một nhân sự phụ trách hoạt động nhân sự?
Đối với những đơn vị chỉ có duy nhất một nhân sự, nhân sự đó sẽ có toàn quyền trên ứng dụng Nhân sự. Khi đó để phân quyền cho nhân sự trên ứng dụng cần thực hiện theo các bước sau:
 • Bước 1: Khai báo nhân viên có toàn quyền trên ứng dụng Nhân sự
  • Tại màn hình trang Wall người dùng nhấn chọn biểu tượng (gần thông tin tài khoản người dùng), chọn tab Phân quyền
  • Chọn phần quản lý Nhân viên, sau đó chọn chức năng Thêm mới:

 • Bước 2: Gán vai trò Quản trị ứng dụng Nhân sự cho nhân viên
  • Tại phần quản lý Nhân viên, chọn chức năng Chọn trên tab Vai trò:

Người dùng cũng có thể thực hiện chức năng này tại phần quản lý Vai trò (chức năng chọn nhân viên cho từng vai trò trên tab Nhân viên).
Phân quyền trong trường hợp đơn vị có từ hai nhân sự trở lên phụ trách hoạt động nhân sự?
Đối với những đơn vị có ít nhất từ hai nhân sự trở lên việc phân quyền trên ứng dụng Nhân sự sẽ được thực hiện theo các bước sau.
 • Bước 1: Thực hiện phân quyền cho nhân sự (thường là giám đốc nhân sự hoặc trưởng phòng kế toán...) được quyền quản lý toàn bộ ứng dụng Nhân sự
  • Thao tác phân quyền được thực hiện tương tự như hướng dẫn ở trường hợp 1.
 • Bước 2: Thực hiện phân quyền cho nhân viên nhân sự phụ trách các mảng nghiệp vụ con trong hoạt động nhân sự như: tuyển dụng, hồ sơ, bảo hiểm, lương, đào tạo...
Với những nhân sự đã được phân vai trò Quản trị ứng dụng Nhân sự sau khi đăng nhập vào ứng dụng Nhân sự sẽ thực hiện phân quyền cho những nhân sự đang phụ trách các mảng nghiệp như: tuyển dụng, hồ sơ, bảo hiểm, đào tạo...
Hiện tại hệ thống đã thiết lập sẵn 1 vai trò (HR) cho phép quản lý toàn bộ các nghiệp vụ trên ứng dụng (nhưng không được phép thực hiện phân quyền như vai trò Quản trị ứng dụng Nhân sự). Nếu người dùng muốn phân quyền cho nhân sự được phép quản lý một hoặc một vài mảng nghiệp vụ trên ứng dụng, thực hiện như sau:
 • Bước 1: Khai báo thông tin nhân sự
  • Vào menu Quản lý\Hồ sơ:
  • Chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

  • Người dùng chỉ cần khai báo các thông tin về: mã, tên, địa chỉ email cơ quan và vị trí làm việc để phục vụ cho việc tạo tài khoản và
   phân quyền cho nhân viên nhân sự, các thông tin còn lại trên hồ sơ, người dùng có thể cập nhật bù sau.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
Thông tin nhân viên sau khi được cất giữ, sẽ được hệ thống tự động chuyển sang menu Hệ thống\Quản lý người dùng và gửi thư thông báo tài khoản vào email cơ quan đã được khai báo của nhân viên.
 • Bước 2: Khai báo vai trò quản lý các mảng nghiệp vụ nhân sự
  • Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.
  • Chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

  •  Khai báo thông tin, sau đó nhấn Cất.
 • Bước 3: Phân quyền quản lý cho các vai trò
  • Tại màn hình quản lý danh sách vai trò, chọn vai trò cần phân quyền, sau đó chọn chức năng Phân quyền trên thanh công cụ:

  • Người dùng chọn màng nghiệp vụ (phân hệ) mà vai trò được phép đảm nhiệm sau đó:
   • Nhấn chuột phải và chọn chức năng Chọn tất cả.
   • Hoặc tích chọn từng chức năng được phép thực hiện trên phân hệ.
  • Sau khi phân quyền cho vai trò xong, nhấn Đồng ý.
 • Bước 4: Gán vai trò quản lý cho từng nhân sự  
  • Trước khi gán vai trò cho nhân sự, người dùng cần xác định cơ cấu tổ chức mà nhân sự được phép quản lý:
   • Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.
   • Chọn nhân sự cần gán vai trò, sau đó chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ:

   • Tích chọn đơn vị, chi nhánh, phòng ban nhân sự được phép quản lý, sau đó nhấn Cất.
  • Sau khi phân quyền quản lý cơ cấu tổ chức cho nhân sự, người dùng sẽ tiến hành gán vai trò quản lý cho từng nhân sự: See also