[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Nhân sự > Các bước để sử dụng ứng dụng Nhân sự

Các bước để sử dụng ứng dụng Nhân sự

Sau khi đăng ký sử dụng và đăng nhập vào hệ thống AMIS.VN lần đầu tiên, để bắt đầu sử dụng được ứng dụng Nhân s cần thực hiện các bước sau:See also