[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kế toán > Các bước để sử dụng ứng dụng Kế toán

Các bước để sử dụng ứng dụng Kế toán

Phần này cung cấp thông tin các bước cần thực hiện để quản lý hệ thống dữ liệu kế toán của đơn vị trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán. Nó giúp người dùng biết được thông tin nào cần xử lý trước, thông tin nào sẽ xử lý sau và kết quả của việc xử lý đó là gì. Hoặc với mỗi nghiệp vụ kế toán phát sinh thì hệ thống sẽ giúp xử lý như thế nào.


See also