[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kế toán > Một số thuật ngữ sử dụng trên ứng dụng Kế toán

Một số thuật ngữ sử dụng trên ứng dụng Kế toán

Trong quá trình quản lý các mảng nghiệp vụ kế toán tại đơn vị, sẽ có một số thuật ngữ được hiển theo nhiều nghĩa khác nhau. Vì vậy, để đồng nhất cách hiểu khi sử dụng trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán, MISA cung cấp cho người dùng cách hiểu sau về các thuật ngữ đó:
A
 
B
 • Bỏ ghi: tạm dừng việc lấy dữ liệu từ chứng từ kế toán lên các sổ kế toán và báo cáo tài chính.
 • Bỏ ghi sổ theo lô: tạm dừng việc lấy dữ liệu từ nhiều chứng từ kế toán cùng lúc lên các sổ kế toán và báo cáo tài chính.
 • Bù trừ công nợ: là chức năng cho phép bù trừ giữa công nợ phải thu của khách hàng và công nợ phải trả của nhà cung cấp và được áp dụng với các đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp của doanh nghiệp.
C
 • Cấp tổ chức: phản ánh quy mô của cơ cấu tổ chức được khai báo.
 • Cất đồng thời ghi sổ: là chức năng lưu giữa thông tin của chứng từ kế toán vào phần mềm, đồng thời lấy thông tin của chứng từ đó lên các sổ sách, báo cáo kế toán.
 • Cất không ghi sổ: là chức năng lưu giữa thông tin của chứng từ kế toán vào phần mềm nhưng không lấy thông tin của chứng từ đó lên các sổ sách, báo cáo kế toán
 • Chọn tham số: chọn các điều kiện để thống kê các sổ kế toán hoặc báo cáo tài chính.
 • Cơ cấu tổ chức: quản lý danh sách cơ cấu tổ chức của đơn vị được khai báo theo mô hình từ lớn đến nhỏ như: từ tổng công ty, công ty đến các phòng ban, bộ phận...
D
 • Dự báo dòng tiền: theo dõi được dòng tiền thu, dòng tiền chi, số tiền tồn tại quỹ hoặc tại ngân hàng theo dựa trên hạn thanh toán của các hóa đơn mua hàng, bán hàng được lưu trữ trên phần mềm.
Đ
 • Định khoản tự động: quản lý thông tin về các định khoản tự động gắn với từng loại chứng từ, giúp giảm thiểu các thao tác khi nhập chứng từ kế toán của người dùng.
 • Đối trừ chứng từ: là chức năng cho phép bù trừ giữa công nợ phải thu của khách hàng và công nợ phải trả của nhà cung cấp và được áp dụng với các đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp của doanh nghiệp.
 • Đối tượng tập hợp chi phí: quản lý các đối tượng tập hợp chi phí như: phân xưởng, sản phẩm, quy trình sản xuất, công đoạn sản xuất... được sử dụng trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
E

G
 • Ghi sổ: là chức năng cho phép lấy dữ liệu từ chứng từ kế toán lên các sổ kế toán và báo cáo tài chính.
 • Ghi sổ theo lô: là chức năng cho phép lấy dữ liệu từ nhiều chứng từ kế toán cùng lúc lên các sổ kế toán và báo cáo tài chính.
H
 • Hạch toán đa tiền tệ: cho phép sử dụng nhiều loại tiền để hạch toán chứng từ kế toán.
 • Hạn nợ: là số ngày được phép nợ của khách hàng so với ngày của hóa đơn bán hàng, hoặc số ngày được phép nợ của đối với nhà cung cấp so với ngày của hóa đơn mua hàng.
 • Hiển thị trên sổ: là chức năng cho phép lựa chọn lưu chứng từ kế toán vào sổ quản trị hay sổ tài chính => áp dụng đối với các doanh nghiệp sử dụng hai sổ kế toán.
I
 • In theo lô: là chức năng cho phép in nhiều chứng từ kế toán cùng lúc.
K
 • Khoản mục chi phí.
L
 • Làm việc với: là chức năng cho phép kế toán lựa chọn làm việc trên Sổ tài chính hay Sổ quản trị => áp dụng với những doanh nghiệp sử dụng hai số kế toán.
M
 • Mẫu ngầm định: là các mẫu excel được sử dụng để nhập khẩu thông tin vào ứng dụng AMIS.VN-Kế toán.
 • Mục thu: quản lý danh sách các mục thu được sử dụng cho việc lập dự toán thu ngân sách đầu năm, cũng như theo dõi tình hình thu ngân sách thực tế so với dự toán từ đó đánh giá hiệu quả tình hình sử dụng ngân sách.
N
 • Ngày bắt đầu hạch toán phần mềm: là ngày doanh nghiệp thiết lập để bắt đầu sử dụng ứng dụng AMIS.VN-Kế toán.
 • Ngày khóa sổ: là ngày cho phép đóng mọi chứng từ kế toán lại => khi đó kế toán sẽ không thể sửa, xóa được thông tin các chứng từ kế toán phát sinh trước ngày khóa sổ.
 • Nhân bản: là chức năng bản cho phép tạo nhanh các danh mục hoặc chứng từ kế toán mới với những thông tin gần giống với đối tượng được nhân bản.
 • Nhập khẩu cập nhật: là chức năng cho phép nhập khẩu bổ sung thông tin vào các danh mục, chứng từ kế toán đang được lưu trữ trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán.
 • Nhập khẩu mới: là chức năng cho phép nhập khẩu mới các danh mục và chứng từ kế toán lên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán.
O
 
P
 • Phản hồi: cho phép nhân viên có thể gửi các vướng mắc, lỗi hoặc yêu cầu cải tiến ứng dụng AMIS.VN-Kế toán về cho công ty Cổ phần MISA.
Q
 
R

S
 
T
 • Tài khoản: là hệ thống tài khoản được thiết lập theo quy định của chế độ kế toán (QĐ 15 hoặc QĐ 48).
 • Tài khoản kết chuyển: quản lý các bút toán động kết chuyển doanh thu, chi phí vào cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh (lãi hay lỗ).
 • Tài khoản ngầm định: quản lý danh sách các tài khoản sẽ được mặc định hiển thị khai khai báo từng loại chứng từ kế toán, nhằm giảm tối đa các thao tác khi nhập liệu.
 • Tên đăng nhập: là tên của nhân viên sẽ được sử dụng để đăng nhập vào AMIS.VN-Kế toán.
 • Tệp dữ liệu nhập khẩu: cho phép chọn tới các file excel được sử dụng để nhập khẩu thông tin vào AMIS.VN-Kế toán.
 • Thiết lập báo cáo tài chính: cho phép thiết lập công thức cho các báo cáo tài chính cuối năm như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Thiết lập từ điển ghép cột: là chức năng cho phép khai báo danh sách tên các cột được sử dụng trên các mẫu excel dùng để nhập khẩu thông tin vào phần mềm => phục vụ cho việc ghép tên các cột được nhập khẩu trên phần mềm với các cột cần nhập khẩu trên file excel.
U

V
 
X
 
Y
 
See also