[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kế toán > Phần mềm sửa mẫu hóa đơn GTGT - AMIS Accounting Report Tool

Phần mềm sửa mẫu hóa đơn GTGT - AMIS Accounting Report Tool

MISA cung cấp cho người dùng một công cụ giúp sửa lại các mẫu hóa đơn GTGT trên ứng dụng Kế toán của phần mềm AMIS.VN theo đặc thù riêng của từng đơn vị. của đơn vị.

Các mẫu hóa đơn GTGT được sửa lại thông qua phần mềm AMIS Accounting Report Tool sẽ chỉ áp dụng được đối với các máy tính cá nhân có cài đặt phần mềm này và không áp dụng được trên ứng dụng Kế toán của phần mềm AMIS.VN.


See also