[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kế toán > Các câu hỏi thường gặp > Quản lý hàng khuyến mại

Quản lý hàng khuyến mại

Mô tả nghip v
 1. Đáp ứng nghiệp vụ: khi phát sinh hoạt động bán hàng khuyến mại (VD: mua một tặng một) trên hoá đơn bán hàng phải thế hiện được thông tin về mặt hàng khuyến mại thông thu tiền. Đồng thời báo cáo được số hàng đã khuyến mại trong kỳ báo cáo
 2. Nghiệp vụ này thường áp dụng trong các trường hợp:
 • Hàng nhận của nhà phân phối để khuyến mại => là trường hợp đại lý nhận hàng được hưởng khuyến mại do nhà phân phối cung cấp sau đó sử dụng để khuyến mại cho khách hàng:
  • Khi nhận hàng: đơn vị đại lý hạch toán Nợ TK 003, đồng thời hạch toán nhập kho số hàng khuyến mại tương ứng và kê lên bảng kê mua vào nhóm 5.
  • Khi bán hàng: hàng khuyến mại được hạch toán Có TK 003, đồng thời kê hàng khuyến mại lên nhóm 5 của bảng kê bán ra thuế GTGT.
 • Hàng mua về để khuyến mại khi bán hàng:
  • Khi mua hàng: đối với hàng mua về để khuyến mại, khi mua hạch toán Nợ TK 15..., 133/Có 331, đồng thời kê lên bảng kê mua hàng bình thường (giống mua hàng thông thường). Hoặc nếu mua hàng mà được khuyến mại thì hạch toán Nợ 15.../Có TK711, không có thuế đầu vào, không kê lên bảng kê mua vào.
  • Khi bán hàng: hàng khuyến mại sẽ được hạch toán vào chi phí bán hàng (Nợ TK 641/512) và được kê lên nhóm 5 của bảng kê bán ra thuế GTGT.
Hướng dẫn trên phần mềm
Việc quản lý hàng khuyến mại trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán được thực hiện trên các phần sau
1. Nhập chứng từ phát sinh (Hoá đơn bán hàng, Hoá đơn xuất khẩu, Hoá đơn hàng bán trả lại, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất bán hàng):
 • Bổ sung cột checkbox Hàng khuyến mại sau cột Tên hàng trên các chứng từ, đồng thời giá trị của hàng khuyến mại không được cộng vào tổng tiền thanh toán. Để hiển thị được cột thông tin này trên chứng từ, người dùng sử dụng chức năng Mẫu\Thay đổi mẫu trên thanh công cụ. Ví dụ trên chứng từ bán hàng trong nước:

 • Trên Hóa đơn trả lại hàng bán, với những mặt hàng được tích là hàng khuyến mại sẽ ngầm định nhóm HHDV là nhóm 5, các mặt hàng thông thường khác sẽ vẫn ngầm định nhóm 1.
 • Nếu trên Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn xuất khẩu phát, Hoá đơn trả lại hàng bán có phát sinh hạch toán Nợ hoặc Có TK 003, hệ thống sẽ không lấy thông tin bút toán này lên Sổ cái của TK 003. Hệ thống chỉ lấy bút toán hạch Nợ hoặc Có TK 003 lên Sổ cái tài khoản khi người dùng lập phiếu xuất kho hoặc nhập kho từ các hoá đơn bán hàng trên.
2. In hoá đơn, chứng từ
Thông tin thay đổi trên hoá đơn, chứng từ:
 • Nếu trên hóa đơn có phát sinh cả hàng khuyến mại và hàng bán thông thường, thì sau tên mặt hàng khuyến mại sẽ hiển thị dòng chữ "Hàng khuyến mại không thu tiền":

 • Nếu chứng từ tất cả các mặt hàng là hàng khuyến mại thì sau mặt hàng cuối cùng sẽ thêm 1 dòng hiển thị dòng chữ "Hàng khuyến mại không thu tiền", thuế suất và tiền thuế gạch chéo:

 • Trên hoá đơn, chứng từ sẽ không cộng số tiền của các mặt hàng là hàng khuyến mại
Những thay đổi trên được áp dụng với các mẫu hoá đơn, chứng từ sau:
 • Bảng kê vật tư hàng hóa
 • Phiếu giao hàng (kiêm bảo hành)
 • Biên bản bàn giao
 • Phiếu xuất bán hàng
 • Phiếu xuất bán hàng (mẫu A5)
 • Phiếu xuất kiêm bảo hành (Mã quy cách)
 • Hóa đơn xuất khẩu (mẫu tự in 3 liên)
 • Hóa đơn xuất khẩu (mẫu tự in 3 liên, không màu)
 • Hóa đơn xuất khẩu (mẫu tự in song ngữ)
 • Hóa đơn GTGT (mẫu tự in 3 liên)
 • Hóa đơn GTGT (mẫu tự in 3 liên, không màu)
 • Hóa đơn GTGT (mẫu tự in 3 liên, A5)
 • Hóa đơn GTGT (mẫu tự in 3 liên, không màu, A5)
 • Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, song ngữ)
 • Hóa đơn GTGT xăng dầu (mẫu tự in, 3 liên)
 • Hóa đơn GTGT xăng dầu (mẫu tự in, 3 liên, không màu)
 • Hóa đơn bán hàng (mẫu tự in 3 liên)
 • Hóa đơn bán hàng (mẫu tự in 3 liên, không màu)
 • Hóa đơn GTGT (mẫu đặt in)
 • Hóa đơn GTGT (mẫu đặt in, A5)
 • Hóa đơn xuất khẩu (mẫu đặt in)
 • Hóa đơn GTGT xăng dầu (mẫu đặt in)
 • Hóa đơn bán hàng (mẫu đặt in)
 • Hóa đơn bán hàng (Nhiều tỷ lệ CK)
 • Hóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất)
 • Hóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất, nhiều tỷ lệ CK)
 • Hàng bán trả lại
 • Hệ thống bổ sung các mẫu chứng từ liên quan đến mã quy cách sau:
3. Báo cáo
Các báo cáo bị ảnh hưởng khi bổ sung tính năng quản lý hàng khuyến mại:
 • Bảng kê mua vào thuế GTGT
 • Bảng kê bán ra thuế GTGT
 • Sổ chi tiết bán hàng (mẫu quản trị)
 • Báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng, bán ra
 • Báo cáo tổng hợp tồn kho


See also