[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kế toán > Các câu hỏi thường gặp > Quản lý vật tư hàng hóa theo mã quy cách

Quản lý vật tư hàng hóa theo mã quy cách

Mô tả nghip v
  1. Đáp ứng nghiệp vụ: khi mua vật tư, hàng hóa có gắn thông tin về một mã quy cách (số khung, số máy, số sim...), thì khi bán hàng, xuất kho, nhập kho đều phải theo dõi được bán những quy cách nào, còn tồn kho những quy cách nào
  2. Nghiệp vụ này thường áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xe máy, sim thẻ điện thoại... 
Hướng dẫn trên phần mềm

Việc quản lý vật tư, hàng hoá theo mã quy cách trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán được thực hiện trên các phần sau
1. Danh mục vật tư, hàng hóa:
Bổ sung checkbox Theo dõi mã quy cách trên form khai báo vật tư, hàng hoá để cho phép người dùng thiết lập được chế độ cảnh báo về việc phải nhập thông tin mã quy cách khi thực hiện nhập: số dư ban đầu, xuất kho, nhập kho, chuyển kho, bán hàng, bán trả lại, mua hàng, mua trả lại. Checkbox này chỉ hiển thị khi người dùng chọn giá trị tại phần Tính chất Vật tư hàng hoá hoặc Thành phẩm. 
2. Nhập số dư tồn kho ban đầu của vật tư, hàng hoá
Khi nhập tồn kho ban đầu cho các vật tư, hàng hoá có theo dõi mã quy cách, nếu còn tồn bao nhiêu vật tư hàng hoá thì phải nhập tương ứng bấy nhiêu mã quy cách.

3. Nhập chứng từ phát sinh
  • Với các chứng từ mua hàng, nhập kho: hệ thống yêu cầu người dùng nhập thông tin về mã quy cách tương ứng với từng vật tư, hàng hoá được mua về:Có bao nhiêu vật tư, hàng hoá được mua về hoặc nhập kho thì có bấy nhiêu mã quy cách phải nhập
  • Với chứng từ bán hàng, trả lại hàng mua, xuất kho, trả lại hàng bán: hệ thống cho phép người dùng chọn tin về mã quy cách tương ứng với từng vật tư, hàng hoá được bán, xuất kho hoặc nhập kho. Ví dụ đối với chứng từ bán hàng:1. Đối với chứng từ bán hàng, hệ thống chỉ cho chọn các mã quy cách của vật tư, hàng hoá chưa được lập hoá đơn hoặc bị trả lại
           2. Đối với các chứng từ trả lại hàng mua, mã quỹ cách sẽ được lựa chọn từ các mã quỹ cách của chứng từ mua hàng 
          3. Đối với các chứng từ xuất kho, hệ thống sẽ cho phép chọn mã quỹ cách của các vật tư, hàng hoá còn tồn trên kho
          4. Đối với chứng từ hàng bán bị trả lại, hệ thống chỉ cho chọn các mã quỹ cách của vật tư, hàng hoá đã được chọn trên các chứng từ bán hàng trước đó
         5. Các chứng từ trên được bổ sung 2 cột Mã quy cách 1 và Mã quy cách 2, mặc định ẩn, người dùng có ththực hiện chức năng Sửa mẫu để tủy chọn hiển th
3. In chứng từ
Hệ thống bổ sung các mẫu chứng từ liên quan đến mã quy cách sau:
  • Phiếu nhập kho (Mã quy cách)
  • Phiếu xuất kho (Mã quy cách)
  • Phiếu xuất kiêm bảo hành (mã quy cách)
4. Báo cáo
Hệ thống bổ sung các mẫu chứng từ liên quan đến mã quy cách sau:
  • Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách
  • Tổng hợp nhập xuất tồn theo mã quy cách
  • Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo mã quy cách


See also