[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kế toán > So sánh tính năng giữa AMIS.VN-Kế toán và MISA SME.NET 2012

So sánh tính năng giữa AMIS.VN-Kế toán và MISA SME.NET 2012

Tính năng/Nghiệp vụ/Giao diện AMIS.VN-Kế toán SME 2012 Sự khác nhau Ghi chú
Kết nối với các nghiệp vụ Nhân sự, Bán hàng,... để tối ưu hoá nguồn lực
Kết nối với hệ thống bán hàng, hệ thống nhân sự ... thành một hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất để tiếp nhận tự động thông tin đầu vào giúp kế toán không cần phải nhập liệu, giảm thiểu các sai sót khi hạch toán, giúp kế toán tiết kiệm thời gian, nguồn lực.
x  Không làm
   
Quản trị kế toán trên thiết bị Mobile
Quản trị kế toán mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị di động có hệ điều hành là iOS, Android x
 Không làm AMIS.VN-Kế toán: Cho phép xem dược các báo cáo trên các thiết bị di động có hệ điều hàng IOS và Android
 
QŨY, NGÂN HÀNG
Danh sách thu, chi x x SME 2012: tách riêng 2 danh sách phiếu thu, phiếu chi riêng.
AMIS.VN-Kế toán: gộp chung danh sách Phiếu thu, Phiếu chi => cho phép kế toán thanh toán làm việc trên 1 giao diện, không cần chuyển qua nhiều giao diện. Đồng thời vẫn cho phép lọc riêng được danh sách phiếu thu, phiếu

Phiếu thu thông
thường, Thu bằng tiền gửi
x x SME 2012: tự động cộng Số tiền chi tiết lên Số tiền tổng của phiếu thu
AMIS.VN-Kế toán:
Bỏ tab Thuế => vì thường khi xuất hóa đơn thì sẽ lập hóa đơn bán hàng nên tab Thuế ở đây không còn ý nghĩa nữa

Thu hoàn thuế x x Không có gì khác biệt
Thu tiền khách hàng, trả tiền nhà cung cấp x x SME 2012: có chức năng Xử lý chênh lệch tỷ giá riêng khi thu tiền/trả tiền bằng ngoại tệ mà có phát sinh chênh lệch tỷ giá
AMIS.VN-Kế toán: tự động Xử lý chênh lệch tỷ giá ngay trên chứng từ thu tiền khách hàng/trả tiền nhà cung cấp. Đồng thời cho phép xem lại hóa đơn công nợ để kiểm tra trước khi thu tiền/trả tiền

Phiếu chi thông thường, Séc/Ủy nhiệm chi x x SME 2012: tự động cộng Số tiền chi tiết lên Số tiền tổng của phiếu chi
AMIS.VN-Kế toán: Bỏ mục Tổng số tiền.

Nộp thuế x x SME 2012: trường hợp nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, nếu chứng từ mua hàng vừa có tài sản, vừa có hàng hóa thì khi nộp thuế hệ thống không tách riêng được dòng hạch toán 1331 và 1332 đối ứng với 1388
AMIS.VN-Kế toán: trường hợp nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, trên chứng từ cho phép chọn TK thuế GTGT khấu trừ trên từng dòng chứng từ hạch toán => do đó khi hạch toán nộp thuế sẽ tách riêng được dòng hạch toán 1331 và 1332 đối ứng với 1338

Quyết toán tạm ứng x x SME 2012: thực hiện quyết toán tạm ứng trên: Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Nghiệp vụ khác
AMIS.VN-Kế toán: có giao diện riêng để hạch toán quyết toán tạm ứng => Mục đích là để nhân viên khi làm yêu cầu quyết toán tạm ứng trên ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự, kế toán chỉ tiếp nhận đề nghị quyết toán của nhân viên để hạch toán mà không in chứng từ Đề nghi quyết toán tạm ứng

Chuyển tiền nội bộ tiền mặt Không làm x AMIS.VN-Kế toán: bỏ chức năng chuyển tiền nội bộ tiền mặt => vì khi chuyển tiền giữa các chi nhánh, chi nhánh chi chuyển tiền phải lập phiếu chi để làm căn cứ thủ quỹ chi tiền, chi nhánh nhận tiền phải lập phiếu thu để thu tiền, kế toán phải tự lập chứng từ để kiểm soát việc hạch toán
Tích hợp vai trò thủ quỹ tham gia vào hế thống x Không làm SME 2012: thủ quỹ quản lý riêng ngoài Excel hoặc ghi Sổ bản cứng không liên quan đến hệ thống kế toán
AMIS.VN-Kế toán: có thêm màn hình riêng cho thủ quỹ để ghi chép việc thu, chi tồn quỹ thực tế độc lập với kế toán

Chuyển tiền nội bộ tiền gửi x x SME 2012: cho phép chuyển tiền nội bộ giữa các chi nhánh. Cho phép chuyển từ nhiều TK ngân hàng đến nhiều TK ngân hàng. Hạch toán chi phí chuyển tiền ngay trên chứng từ chuyển tiền
AMIS.VN-Kế toán:
- Chỉ chuyển tiền nội bộ giữa các TK ngân hàng của 1 công ty, chi nhánh chuyển tiền phải lập Ủy nhiệm chi để chi tiền, chi nhánh nhận tiền phải lập chứng từ nộp tiền vào tài hoản để hạch toán, kế toán tự lập chứng từ để kiểm soát việc hạch toán.
- Chỉ chuyển từ 1 TK ngân hàng đến 1 TK ngân hàng vì một giao dịch chuyển tiền chỉ chuyển từ một TKNH này sang một TKNH khác.
- Hạch toán phí chuyển tiền ở giao diện Séc/Ủy nhiệm chi

Đối chiếu ngân hàng x x SME 2012: khi thực hiện bỏ đối chiếu ngân hàng, có thể bỏ đối chiếu của bất kỳ lần đối chiếu nào
AMIS.VN-Kế toán:
- Cải tiến lại giao diện
- Chỉ bỏ đối chiếu ngân hàng cho lần đối chiếu gần nhất để đảm bảo số liệu số liệu được liên tục và chính xác

Tiền đang chuyển Không làm x Chức năng này thực tế khách hàng không sử dụng
Thẻ tín dụng Chưa làm x

Kiểm kê quỹ x Không làm AMIS.VN-Kế toán: hỗ trợ lập bảng kiểm kê quỹ và đối chiếu chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ
Dự báo dòng tiền x Không làm AMIS.VN-Kế toán: xem dự báo dòng tiền tại một thời điểm trong tương lai căn cứ vào hạn thanh toán trên các hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng chưa thu tiền
MUA HÀNG
Đơn mua hàng x x AMIS.VN-Kế toán: bỏ TK hạch toán và các cột thống kê như: Đối tượng THCP, Phòng ban, Hợp đồng => vì khi lập đơn hàng thì kế toán chưa quan tâm đến hạch toán và thống kê cho đối tượng THCP, Phòng ban...
Hợp đồng mua hàng x x SME 2012: hợp đồng mua được quản lý ở phân hệ hợp đồng; không chi tiết theo VTHH
AMIS.VN-Kế toán: hợp đồng mua gộp vào phân hệ Mua hàng, đồng thời theo dõi chi tiết hàng hóa => mục đích: khi mua hàng từ hợp đồng hệ thống sẽ tự động lấy mặt hàng sang hóa đơn mua hàng

Mua hàng, mua dịch vụ x x SME 2012:
- Gộp chung giao diện mua hàng trong nước và nhập khẩu.
- Tách riêng danh sách mua hàng nhập kho và mua hàng không qua kho, mua dịch vụ.
- Từ 1 chứng từ mua hàng cho phép nhập nhiều hóa đơn mua hàng, nên sẽ có nhiều đối tượng hạch toán và đối tượng thuế khác nhau => Phức tạp khi lấy lên báo cáo mua hàng, không biết lấy từ đối tượng nào. Người ra với trường hợp một chứng từ mua hàng tương ứng với 1 hóa đơn mua hàng mà hóa đơn đó có nhiều dòng chi tiết thì người dùng phải nhập nhiều lần thông tin hóa đơn nên rất lâu.
AMIS.VN-Kế toán:
- Tách riêng giao diện mua hàng trong nước và mua hàng nhập khẩu để người dùng dễ nhận biết khi hạch toán
- Gộp chung danh sách mua hàng qua kho và không qua kho, mua dịch vụ để dễ quản lý hóa đơn mua hàng, mua dịch vụ
- 1 chứng từ mua hàng chỉ nhập 1 hóa đơn mua hàng và 1 đối tượng (để khắc phục những nhược điểm trên SME 2012)

Mua hàng nhập khẩu x x SME 2012: đối với thuế NK, thuế TTĐB, GTGT nguyên tệ sẽ căn cứ vào Giá hải quan nguyên tệ. Còn với thuế NK, thuế TTĐB, GTGT quy đổi sẽ căn cứ vào Giá hải quan quy đổi => Không đúng thực tế vì tiền thuế luôn tính theo tiền VNĐ.
AMIS.VN-Kế toán: đổi Giá hải quan áp thành Giá tính thuế nhập khẩu là luôn lấy theo tiền VNĐ. Thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT tính trên Giá tính thuế nhập khẩu và luôn lấy theo tiền Việt Nam, không có thuế nguyên tệ

Hàng về trước hóa đơn về sau (chức năng nhận hóa đơn) x x SME 2012: khi nhận hàng sẽ lập chứng từ mua hàng chưa nhận hóa đơn, khi nhận được hóa đơn thì sẽ quay lại chứng từ mua hàng đã lập để nhập thêm thông tin hóa đơn => khi đó ngày hạch toán thuế không đúng với ngày nhận hóa đơn
AMIS.VN-Kế toán: khi nhận hàng sẽ lập chứng từ mua hàng không kèm hóa đơn, khi nhận hóa đơn thì hệ thống sẽ sinh ra chứng từ khác để hạch toán thuế và kê khai hóa đơn => hạch toán thuế đúng ngày nhận hóa đơn

Phân bổ chi phí mua hàng x x SME 2012:
- Gộp chung danh sách chứng từ chi phí phí trước hải quan và phí hàng về kho.
- Với trường hợp 1 chứng từ mua dịch vụ phân bổ cho nhiều hóa đơn mua hàng => từ chứng từ mua dịch vụ sẽ thực hiện phân bổ cho nhiều hóa đơn mua hàng đã lập
AMIS.VN-Kế toán:
- Tách riêng 2 tab danh sách chứng từ chi phí trước khi tính thuế nhập khẩu và chi phí đưa hàng về kho của doanh nghiệp để người dễ kiểm soát và kiểm tra.
- Với trường hợp 1 chứng từ mua dịch vụ phân bổ cho nhiều hóa đơn mua hàng => khi phân bổ chi phí mua cho các mặt hàng trên hóa đơn mua hàng, cho phép người dùng nhập số phân bổ lần này. Khi lập hóa đơn mua hàng sau cho phép người dùng chọn được các chứng từ mua dịch chưa phân bổ hết giá trị để phân bổ tiếp
- Không sinh ra chứng từ chi phí mua hàng như SME 2012 mà người dùng phải nhập chứng từ chi phí mua hàng trước sau đó mới chọn chứng từ chi phí để phân bổ (Trên AMIS.VN-Kế toán có thể mở nhiều giao diện một lúc nên khi đang lập mua hàng vẫn có thể lập được chứng từ mua dịch vụ nếu người dùng quên chưa lập)

Chiết khấu thương mại cho cả hóa đơn mua hàng, phân bổ chiết khấu cho từng mặt hàng x Không làm

Giảm giá hàng mua x x SME 2012: không có hình thức thanh toán, nếu thanh toán bằng tiền mặt thì vẫn in phiếu thu nhưng thông tin người nộp tiền trên phiếu thu có thể sai vì trên giao diện không có chỗ nhập => không được dễ hiểu)
AMIS.VN-Kế toán: hình thức thanh toán tách riêng thành 2 trường hợp Giảm trừ công nợ hay Thu tiền mặt để in phiếu thu chính xác.

Trả lại hàng mua x x SME 2012:
- Danh sách hóa đơn trả lại hàng mua là danh sách riêng
- Không có hình thức thanh toán, nếu thanh toán bằng tiền mặt thì vẫn in phiếu thu nhưng thông tin người nộp tiền trên phiếu thu có thể sai vì trên giao diện không có chỗ nhập => không được dễ hiểu
AMIS.VN-Kế toán:
- Khi trả lại hàng mua phải lập hóa đơn để trả lại hàng nên danh sách hàng mua trả lại sẽ gộp chung với danh sách hóa đơn bán hàng để số hóa đơn được liên tục, người dùng có thể lọc riêng được danh sách trả lại hàng mua
- Hình thức thanh toán: tách riêng thành 2 trường hợp Giảm trừ công nợ hay Thu tiền mặt để in phiếu thu chính xác

Đối trừ chứng từ x x SME 2012:
- Có chức năng xử lý chênh lệch tỷ giá riêng khi đối trừ công nợ ngoại tệ
- Chỉ đối trừ khi chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ cùng loại tiền.
AMIS.VN-Kế toán:
- Tự động xử lý chênh lệch tỷ giá ngay trên chứng từ đối trừ
- Cho phép đối trừ chứng từ thanh toán bằng đồng tiền hạch toán với chứng từ công nợ ngoại tệ (VD: mua bằng USD, trả bằng tiền VND)

Bù trừ công nợ x x SME 2012: chỉ bù trừ giữa TK phải thu và TK phải trả nên báo cáo công nợ theo hóa đơn sẽ không đúng
AMIS.VN-Kế toán: bù trừ giữa hóa đơn công nợ phải thu với hóa đơn công nợ phải trả => báo cáo công nợ theo hóa đơn sẽ đúng. Xử lý chênh lệch tỷ giá ngay trên chứng từ bù trừ công nợ

QUẢN LÝ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử x
AMIS.VN-Kế toán: cho phép lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử x
AMIS.VN-Kế toán: cho phép lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Hủy hóa đơn x x SME 2012: cho phép chọn hóa đơn đã lập để hủy => thực tế thì hủy hóa đơn đã lập là hủy về mặt vật lý, không thực hiện trên phần mềm
AMIS.VN-Kế toán: không cho chọn các hóa đơn đã lập để hủy, chỉ hủy các hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng không sử dụng => đúng với quy định của cơ quan thuế

Xóa hóa đơn x x SME 2012: hóa đơn đã xóa thì vẫn lên sổ kế toán và lên báo cáo thuế với số tiền như trên hóa đơn => không đúng nghiệp vụ
AMIS.VN-Kế toán: hóa đơn đã xóa thì không lên sổ kế toán nhưng vẫn lên báo cáo thuế với số tiền = 0

Cấp hóa đơn x x AMIS.VN-Kế toán: quản lý chặt chẽ việc cấp số hóa đơn, hóa đơn đã được cấp thì không cho phép xóa (không phải chức năng xóa hóa đơn)
BÁN HÀNG
Báo giá x x AMIS.VN-Kế toán:
- Bỏ TK hạch toán và các cột thống kê như Đối tượng THCP, Phòng ban, Hợp đồng vì khi lập đơn hàng thì kế toán chưa quan tâm đến hạch toán và thống kê cho đối tượng THCP, Phòng ban...
- Kết nối thông tin với ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng

Đơn đặt hàng x x AMIS.VN-Kế toán:
- Bỏ TK hạch toán và các cột thống kê như: Đối tượng THCP, Phòng ban, Hợp đồng vì khi lập đơn hàng thì kế toán chưa quan tâm đến hạch toán và thống kê cho đối tượng THCP, Phòng ban...
- Kết nối thông tin với ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng

Tiếp nhận yêu cầu xuất hóa đơn từ nhân viên kinh doanh để thực hiện xuất hóa đơn x Không làm AMIS.VN-Kế toán: tiếp nhận các yêu cầu xuất hóa đơn của nhân viên kinh doanh được lập trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng để thực hiện xuất hóa đơn, kế toán không mất thời gian nhập lại thông tin hóa đơn nữa mà hệ thống sẽ tự động lấy từ yêu cầu xuất hóa đơn
Hóa đơn bán hàng x x SME 2012:
- Tách biệt danh sách hóa đơn bán hàng, hóa đơn giảm giá, hóa đơn trả lại hàng bán.
- Tách riêng giao diện bán hàn thu tiền ngay và chưa thu tiền => khó khăn khi muốn thay đổi phương thức thanh toán.
- Cho phép lập hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho.
AMIS.VN-Kế toán:
- Việc xuất hóa đơn được thực hiện tại một giao diện của kế toán bán hàng (hóa đơn bán hàng, hóa đơn giảm giá hàng bán, hóa đơn trả lại hàng mua) => giúp dễ quản lý danh sách hóa đơn đã xuất, số hóa đơn trên danh sách được liên tục
- Gộp chung giao diện bán hàng thu tiền ngay và bán hàng chưa thu tiền
- Không có bán hàng kiêm phiếu xuất kho, nhưng có tiện ích để người dùng lập được phiếu xuất từ hóa đơn bán hàng => mục đích: đối với doanh nghiệp lớn kế toán bán hàng và kế toán kho riêng biệt thì việc lập hóa đơn và lập phiếu xuất là hai công việc độc lập. Hơn nữa, khi làm kiêm phiếu xuất mà thực hiện chức năng xóa hóa đơn (TH hóa đơn viết sai nhưng đã được in ra) thì sẽ ảnh hưởng đến phiếu xuất đã lập kèm hóa đơn
- Khi lập hóa đơn bán hàng chọn từ hợp đồng thì tự động lấy mặt hàng từ hợp đồng sang hóa đơn

Hóa đơn xuất khẩu x Không làm AMIS.VN-Kế toán: có thêm giao diện bán hàng xuất khẩu, cho phép hạch toán được thuế xuất khẩu trên hóa đơn xuất khẩu
Quản lý hàng khuyến mại Chưa làm x

Trả lại hàng bán x x SME 2012: không có hình thức thanh toán, nếu thanh toán bằng tiền mặt thì vẫn in phiếu chi nhưng thông tin người nhận tiền trên phiếu chi có thể sai vì trên giao diện không có chỗ nhập
AMIS.VN-Kế toán: hình thức thanh toán tách riêng thành 2 trường hợp Giảm trừ công nợ hay Thu tiền mặt. Trường hợp thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng sẽ treo qua công nợ và thực hiện chi tiền ở chức năng chi tiền gửi

Giảm giá hàng bán x x SME 2012: không có hình thức thanh toán, nếu thanh toán bằng tiền mặt thì vẫn in phiếu chi nhưng thông tin người nhận tiền trên phiếu chi có thể sai vì trên giao diện không có chỗ nhập
AMIS.VN-Kế toán: hình thức thanh toán tách riêng thành 2 trường hợp Giảm trừ công nợ hay Thu tiền mặt. Trường hợp thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng sẽ treo qua công nợ và thực hiện chi tiền ở chức năng chi tiền gửi

Lập hóa đơn bán hàng đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, đơn vị nhận ủy thác xuất nhập khẩu x x

Lập hóa đơn bán hàng theo lô Chưa làm x

Tổng hợp hóa đơn bán lẻ x x

Đối trừ chứng từ x x Tương tự mua hàng
Bù trừ công nợ x x Tương tự mua hàng
Kế toán công nợ: Lập đợt thu nợ và theo dõi kết quả thu nợ. Phân loại tình trạng nợ: Nợ bình thường, Nợ khó đòi, Nợ không thể đòi x Không làm AMIS.VN-Kế toán:
- Cho phép lập các đợt thu nợ, ghi nhận kết quả thu nợ
- Trong quá trình đòi nợ, xác định tình trạng nợ không thể đòi hoặc khó đòi, người dùng đánh dấu các khoản nợ đó là khó đòi hoặc không thể đòi

Thiết lập chính sách giá x x AMIS.VN-Kế toán: Bỏ mục mục nhóm giá bán, thực hiện thêm nhóm giá bán ngay trên chính sách giá.

Thông báo công nợ Không làm x Đây chỉ là báo cáo, hiện tại trên AMIS.VN-Kế toán có thể xem được báo cáo theo các nhóm nợ quá hạn hoặc đến hạn
Tính giá bán x x Không có gì khác biệt
HỢP ĐỒNG BÁN
Chi tiết hợp đồng bán x x AMIS.VN-Kế toán:
- Kết nối thông tin với ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng
- Có thêm giao diện riêng để khai báo hợp đồng dở dang từ năm trước (số đã chi, số đã thu)

Báo cáo hợp đồng x x

KHO
Nhập kho x x Không có gì khác biệt
Xuất kho x x SME 2012: danh sách phiếu nhập, phiếu xuất riêng
AMIS.VN-Kế toán:
- Gộp chung danh sách Phiếu nhập, Phiếu xuất để người dùng dễ quản lý nhập, xuất
- Tách riêng các giao diện phiếu xuất thành: xuất bán; xuất sản xuất, lắp ráp, tháo dỡ; xuất khác để có các giao diện phù hợp với từng nghiệp vụ

Chuyển kho x x SME 2012: quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất gửi bán đại lý không chặt theo quy định của thuế.
AMIS.VN-Kế toán:
- Quản lý đúng như hóa đơn
- Giao diện chứng từ hiển thị phù hợp với từng nghiệp vụ: xuất kiêm vận chuyển nội bộ, xuất gửi bán đại lý

Lắp ráp, tháo dỡ x x SME 2012:
- Khi lập chứng từ lắp ráp, tháo dỡ thì đồng thời sinh ra phiếu nhập thành phẩm và phiếu xuất vật tư
- Giá nhập kho của thành phẩm lắp ráp được tự động cập nhật từ các vật tư mang đi lắp ráp khi thực hiện tính giá xuất kho
AMIS.VN-Kế toán:
- Chứng từ từ lắp ráp, tháo dỡ chỉ là 1 cái lệnh, người dùng căn cứ vào lệnh để thực hiện lập phiếu nhập, lập phiếu xuất (vì thời điểm nhập, xuất là khác nhau)
- Không tự động cập nhật được giá nhập bằng tổng giá của các vật tư, người dùng phải tự nhập tay (hiện tại chương trình đang lấy giá nhập là giá nhập gần nhất trong danh mục)

Lệnh sản xuất x Không làm AMIS.VN-Kế toán: cho phép kế toán ghi nhận lệnh sản xuất vào chương trình để thực hiện nhập, xuất kho theo lệnh sản xuất
Kiểm kê kho x x SME 2012: Kiểm kê kho là chức năng điều chỉnh tồn kho nên không lưu lại được kết quả kiểm kê
AMIS.VN-Kế toán: kiểm kê kho là 1 chứng từ nên người dùng có thể in được Bảng kiểm kê và xem lại được Bảng kiểm kê đã lập

Tính giá xuất kho bình quân cuối kỳ x x

Tính giá xuất kho bình quân tức thời x
Tính giá xuất kho nhập trước, xuất trước x x

Tính giá xuất kho đích danh x x

Quản lý VTHH có mã quy cách x x

Quản lý VTHH có nhiều đơn vị tính x x SME 2012: quản lý được 2 đơn vị tính
AMIS.VN-Kế toán: quản lý được nhiều đơn vị tính (trên 2 đơn vị tính)
Tích hợp vai trò thủ kho tham gia vào hế thống x Không làm SME 2012: thủ kho quản lý riêng ngoài Excel hoặc ghi Sổ bản cứng không liên quan đến hệ thống kế toán
AMIS.VN-Kế toán: có thêm màn hình riêng cho thủ kho để ghi chép việc nhập, xuất kho thực tế độc lập với kế toán

Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập xuất x x SME 2012: có thể thay đổi lại giờ nhập, xuất
AMIS.VN-Kế toán: chỉ sắp xếp thứ tự nhập, xuất, không thay đổi lại giờ nhập xuất (khi tính giá xuất kho sẽ tính theo thứ tự sắp xếp, không căn cứ vào giờ nhập, xuất)

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Ghi tăng TSCĐ x x SME 2012:
- Khi ghi tăng TSCĐ, thực hiện khai báo các thông tin TSCĐ sau đó thực hiện ghi tăng (hạch toán ghi tăng tại chứng từ ghi tăng như: mua TSCĐ, chi phí mua TSCĐ, chi phí lặp đặt...)
- Danh mục TSCĐ có 1 TK chi phí, muốn hạch toán cho nhiều TK chi phí thì thực hiện phân bổ khấu hao TSCĐ theo từng TK chi phí
AMIS.VN-Kế toán:
- Khi khai báo TSCĐ thì ghi tăng luôn, còn việc hạch toán mua TSCĐ và các chi phí liên quan đến việc đưa TSCĐ vào sử dụng sẽ hạch toán ở các phân hệ khác như: quỹ, ngân hàng, nghiệp vụ khác...
- Danh mục TSCĐ có 3 TK chi phí: TK chi phí SX, TK chi phí kinh doanh, TK chi phí bán hàng và khai báo tỷ lệ % chi phí cho từng TK chi phí. Khi khấu hao sẽ hạch toán vào từng TK chi phí theo tỷ lệ đã khai báo

Đánh giá lại TSCĐ (Điều chỉnh TSCĐ) x x SME 2012: 1 chứng từ chỉ đánh giá lại 1 TSCĐ
AMIS.VN-Kế toán: 1 biên bản đánh giá nhiều TSCĐ và cho phép in được Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Điều chuyển TSCĐ x x AMIS.VN-Kế toán: bỏ bớt các cột thống kê không cần thiết như: Mục thu/chi, Đối tượng THCP...
Ghi giảm TSCĐ x x SME 2012: mỗi TSCĐ ghi giảm hiển thị 2 dòng: 1 dòng hạch toán giá trị còn lại và 1 dòng hạch toán hao mòn lũy kế
AMIS.VN-Kế toán: mỗi TSCĐ ghi giảm hiển thị thành 1 dòng

Tính khấu hao TSCĐ x x SME 2012: sinh ra chứng từ hạch toán khấu hao riêng theo số tiền đã phân bổ
AMIS.VN-Kế toán:
- Không sinh ra chứng từ hạch toán chi phí khấu hao mà sẽ hạch toán ngay ở bảng tính hấu hao TSCĐ
- Cho phép khai báo giá trị khấu hao đúng theo luật thuế TNDN và tự động tách chi phí khấu hao hợp lý và chi phí khấu hao không hợp lý (VD: TSCĐ trên 1.6 tỷ thì giá trị tính khấu hao để tính vào chi phí hợp lý là 1, 6)

Phân bổ khấu hao TSCĐ cho đối tượng chịu chi phí x x SME 2012: phân bổ khấu hao TSCĐ cho các TK chi phí và đối tượng chịu chi phí như phòng ban, đối tượng THCP để hạch toán
AMIS.VN-Kế toán: việc phân bổ chi chí khấu hao TSCĐ độc lập với việc hạch toán

Kiểm kê TSCĐ x Không làm AMIS.VN-Kế toán: cho phép kiểm kê tình trạng mất còn, chất lượng và trạng thái sử dụng của toàn bộ TSCĐ trong doanh nghiệp
Khai báo TSCĐ từ năm trước (TSCĐ đưa vào sử dụng từ trước khi sử dụng phần mềm) x x SME 2012: khai báo từng TSCĐ
AMIS.VN-Kế toán: khai báo nhiều TSCĐ 1 lúc (chỉ khai báo những thông tin quan trọng)

CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Ghi tăng CCDC x x SME 2012: mã CCDC quản lý chung với mã CCDC trong kho nên khi ghi tăng sẽ không phải khai báo thêm mã CCDC, dùng chứng từ ghi tăng để quản lý từng lần ghi tăng CCDC
AMIS.VN-Kế toán: quản lý CCDC độc lập với kho nên CCDC ghi tăng sẽ không chung mã với CCDC trong kho, dùng mã CCDC để quản lý từng lần ghi tăng CCDC (quản lý giống TSCĐ)

Điều chuyển CCDC x x SME 2012: do quản lý CCDC theo chứng từ ghi tăng nên khi chọn CCDC để điều chuyển phải chọn điều chuyển của chứng từ ghi tăng nào
AMIS.VN-Kế toán: chỉ cần chọn mã CCDC để thực hiện điều chuyển nên sẽ đơn giản hơn

Điều chỉnh CCDC Chưa làm x
Do không có quy định cụ thể nào về việc điều chỉnh CCDC nên tạm thời sẽ chưa làm chức năng này trên AMIS.VN-Kế toán, khi nào khách hàng yêu cầu cụ thể sẽ làm sau
Ghi giảm CCDC x x SME 2012: do quản lý CCDC theo chứng từ ghi tăng nên khi chọn CCDC để điều ghi giảm phải chọn giảm CCDC của chứng từ ghi tăng hay chứng từ điều chuyển nào
AMIS.VN-Kế toán: chỉ cần chọn mã CCDC để thực hiện ghi giảm nên sẽ đơn giản hơn

Phân bổ CCDC x x SME 2012: sinh ra chứng từ hạch toán chi phí CCDC theo số tiền đã phân bổ cho các đối tượng và TK chịu chi phí
AMIS.VN-Kế toán: không sinh ra chứng từ hạch toán chi phí CCDC mà sẽ hạch toán ngay ở chứng từ phân bổ CCDC

Phân bổ chi phí CCDC cho đối tượng chịu chi phí x x SME 2012: phân bổ chi phí CCDC cho các TK chi phí và đối tượng chịu chi phí như: phòng ban, Đối tượng THCP.. để hạch toán
AMIS.VN-Kế toán: việc phân bổ chi chí CCDC cho đối tượng chịu chi phí như: Phòng ban, Đối tượng THCP độc lập với việc hạch toán

Báo hỏng CCDC Không làm x Chức năng này đối với kế toán thực tế không cần thiết vì nếu CCDC hỏng mà không dùng được thì kế toán sẽ ghi giảm, nếu vẫn dùng được thì cũng không ảnh hưởng gì đến sổ sách
Kiểm kê CCDC x Không làm AMIS.VN-Kế toán: cho phép kiểm kê tình trạng mất, hỏng, còn tốt, chất lượng và trạng thái sử dụng của toàn bộ CCDC trong doanh nghiệp
Khai báo CCDC từ năm trước (CCDC đưa vào sử dụng từ trước khi sử dụng phần mềm) x x SME 2012: mã CCDC lấy từ mã CCDC trong kho
AMIS.VN-Kế toán: người dùng tự khai báo mã CCDC mới

GIÁ THÀNH
Tính giá thành cho công trình/vụ việc x x

Tính giá thành cho đơn hàng x Không làm

Tính giá thành cho hợp đồng x Không làm

Tính giá thành sản xuất liên tục – PP giản đơn x x

Tính giá thành sản xuất liên tục – PP hệ số/tỷ lệ x x

Tính giá thành sản xuất liên tục – PP phân bước x x

THUẾ
Tờ khai thuế GTGT khấu trừ tháng x x SME 2012:
- Khấu trừ thuế sau đó mới thực hiện lập tờ khai
- Có chức năng đề nghị hoàn thuế GTGT riêng
- Có chứng từ hạch toán điều chỉnh thuế GTGT. Việc hạch toán điều chỉnh này chưa đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ điều chỉnh thuế, ngoài ra giao diện cũng gây khó hiểu cho người dùng
AMIS.VN-Kế toán:
- Lập tờ khai đồng thời với lập bảng kê mua vào, bán ra. Lập tờ khai xong mới thực hiện khấu trừ thuế (vì việc lập tờ khai thực tế chỉ liên quan đến các bảng kê mua vào, bán ra chứ không liên quan đến việc đã hạch toán khấu trừ thuế hay chưa)
- Nhập trực tiếp số thuế đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT
- Không làm chứng từ điều chỉnh thuế GTGT riêng. Khi có điều chỉnh sẽ hạch toán ở nghiệp vụ khác hoặc thu, chi thông thường. Khi nào khách hàng yêu cầu nghiệp vụ cụ thể sẽ làm
- Giao diện giống hệ thống HTKK thân thiện hơn với người dùng

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư x x SME 2012: chỉ lập được tờ khai dành cho dự án đầu tư, không lập được Bảng kê mua vào cho từng dự án đầu tư
AMIS.VN-Kế toán: lập được tờ khai và Bảng kê mua vào cho từng dự án đầu tư

Tờ khai thuế TTĐB x x

Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý x x AMIS.VN-Kế toán: giao diện giống như hệ thống HTKK => thân thiện hơn với người dùng
Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm x x AMIS.VN-Kế toán:
- Giao diện giống hệ thống HTKK => thân thiện hơn với người dùng
- Cho phép lập được thêm 2 phụ lục kèm theo là: Kết quả hoạt động kinh doanh và Chuyển lỗ từ hoạt động kinh doanh

TỔNG HỢP
Nhập số dư ban đầu x x AMIS.VN-Kế toán:
- Tách riêng các danh sách và giao diện nhập số dư: công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, VTHH, TK ngân hàng và TK khác
- Nhập tồn kho VTHH không theo TK mà chỉ nhập theo số lượng và giá trị tồn của các VTHH trên từng kho (căn cứ vào các báo cáo tổng hợp tồn kho để nhập). Đối với phương pháp NTXT và đích danh, cho phép nhập tồn kho đầu kỳ theo chứng từ nhập => tính giá xuất kho sẽ chính xác hơn

Chứng từ nghiệp vụ khác x x Không có gì khác biệt
Chứng từ ghi sổ x x Không có gì khác biệt
Hạch toán chi phí lương x x SME 2012: Cho phép lập bảng lương và hạch toán chi phí lương ngay trên phần mềm kế toán
AMIS.VN-Kế toán: việc lập bảng lương sẽ làm trên ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự, trênKế toán chỉ căn cứ vào bảng tổng hợp lương từ Nhân sự để hạch toán

Kết chuyển lãi lỗ x x Không có gì khác biệt
Đánh giá lại các khoản ngoại tệ cuối năm x x SME 2012: đánh giá lại ngoại tệ cuối năm thì sinh ra 2 chứng từ: chứng từ một hạch toán vào TK 413, chứng từ hai sẽ hạch toán ngược lại vào đầu năm sau
AMIS.VN-Kế toán: câp nhật theo TT 179/2012/TT-BTC => chênh lệch tỷ giá đánh giá lại ngoại tệ cuối năm được hạch toán luôn vào doanh thu hoặc chi phí tài chính, chỉ sinh 1 chứng từ để hạch toán

Tính tỷ giá xuất quỹ x x SME 2012: tính tỷ giá chung của các TK ngân hàng nên khi xem sổ tiền gửi ngân hàng theo từng TK có thể có tình trạng nguyên tệ hết, quy đổi dương hoặc âm
AMIS.VN-Kế toán: tính tỷ giá chi tiết theo từng TK ngân hàng nên sẽ khắc phục được tình trạng trên

Lập chứng từ ghi sổ Chưa làm x
AMIS.VN-Kế toán: tạm thời chưa làm tính năng này, nếu khách hàng yêu cầu thì sẽ làm vì hầu hết khách hàng sử dụng hình thức Nhật ký chung
Báo cáo tài chính tổng hợp Chưa làm x
Dự kiến tháng 11 và 12/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất Chưa làm x
Dự kiến tháng 11 và 12/2013
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Phân tích doanh thu x x AMIS.VN-Kế toán: phân tích doanh thu theo nhiều tiêu chí hơn: Mặt hàng, thời gian, đơn vị, địa phương...
Phân tích chi phí x x AMIS.VN-Kế toán: phân tích chi phí theo nhiều tiêu chí hơn: Đơn vị, thời gian
Phân tích lãi lỗ x
AMIS.VN-Kế toán: phân tích lãi, lỗ theo nhiều tiêu chí hơn: Đơn vị, thời gian
Phân tích công nợ x
AMIS.VN-Kế toán: bổ sung thêm biểu đồ phân tích công nợ theo các loại nợ
Phân tích tồn kho x
AMIS.VN-Kế toán: bổ sung thêm biểu đồ phân tích về hàng tồn kho
Chỉ tiêu tài chính x x

Xem danh sách tồn VTHH theo số lượng tồn tối thiểu Chưa làm x

Nhắc hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng quá hạn thanh toán Chưa làm x

HỆ THỐNG/TIỆN ÍCH KHÁC
Mở nhiều giao diện cùng một lúc x Không làm

Báo cáo x x SME 2012: toàn bộ hệ thống báo cáo là các báo cáo tĩnh, chỉ có 1 báo cáo động
AMIS.VN-Kế toán: chuyển toàn bộ hệ thống báo cáo tại các phân hệ thành báo cáo động. Người dùng có thể tùy chỉnh mẫu và lưu lại mẫu theo nhu cầu quản trị. Cho phép lập Báo cáo tài chính để nộp hàng năm, báo cáo tài chính đã được chốt và nộp thì không bị ảnh hưởng khi thay đổi chứng từ

Trên chứng từ cho phép tùy chỉnh độ rộng, thứ tự các cột và cất mẫu ngay trên giao diện x Không làm

Trên chứng từ, cho phép tham chiếu đến các chứng từ liên quan để người dùng tra cứu, đối chiếu số liệu x Không làm

Cho phép đính kèm các file tài liệu trên từng chứng từ để quản lý và làm căn cứ đối chiếu số liệu x Không làm

Quản trị hệ thống sổ tài chính và sổ quản trị trên cùng 1 dữ liệu x Không làm SME 2012: sử dụng 2 dữ liệu để quản lý riêng hệ thống sổ tài chính và sổ quản trị
AMIS.VN-Kế toán: cho phép quản trị chung hệ thống số tài chính và sổ quản trị trên cùng 1 dữ liệu

Phân quyền x x SME 2012: chỉ ngầm định vai trò kế toán tổng hợp trong hệ thống vai trò
AMIS.VN-Kế toán: ngầm định tất cả các vai trò kế toán để người dùng dễ phân quyền khi trong doanh nghiệp có nhiều vai trò kế toán

Đánh lại số chứng từ x x AMIS.VN-Kế toán: Cho phép người dùng tự thiết lập quy tắc đánh số thứ tự và ký hiệu của từng loại chứng từ, ngay từ đầu trước khi nhập chứng từ.
Ghi sổ/bỏ ghi sổ theo lô x x SME 2012: ghi sổ/bỏ ghi sổ theo lô theo từng loại chứng từ
AMIS.VN-Kế toán: ghi sổ/bỏ ghi sổ theo lô tất cả các chứng từ

Thiết lập báo cáo tài chính x x SME 2012: thiết lập công thức tờ khai quyết toán thuế TNDN. Việc thiết lập này không ý nghĩa lắm vì không tự thiết lập lấy công thức mà chỉ thiết lập được việc +/- giữa các chỉ tiêu thôi.
AMIS.VN-Kế toán: bỏ thiết lập công thức tờ khai quyết toán thuế TNDN

Tìm kiếm x x Không có gì khác biệt
Cho phép ẩn hiện giao diện tại các phân hệ
x
Không làm AMIS.VN-Kế toán: Cho phép NSD ẩn hiện các giao diện tại các phân hệ theo nhu cầu.
 
Tra cứu nhanh x Không làm AMIS.VN-Kế toán: cho phép tra cứu nhanh được tài khoản, danh mục
Dùng chung, dùng riêng danh mục: Khách hàng, NCC; VTHH; TK ngân hàng; Đối tượng tập hợp CP; Công trình/vụ việc
x Không làm SME 2012: Danh mục sử dụng chung cho các chi nhánh và tổng công ty
AMIS.VN-Kế toán:
 Các chi nhánh có thể sử dụng chung hoặc sử dụng riêng hệ thống các danh mục
 
Trộn mẫu chứng từ
x  Không làm AMIS.VN-Kế toán: Cho phép người dùng tự thiết kế các mẫu chứng từ theo nhu cầu của doanh nghiệp và đưa vào chương trình để sử dụng.
 
Nhập khẩu từ Excel x x

DANH MỤC
Vật tư, hàng hóa x x AMIS.VN-Kế toán:
- Bỏ tính chất VTHH lắp ráp, tháo dỡ, gộp chung với tính chất là Thành phẩm. Thay vì nhập danh sách vật tư lắp ráp, tháo dỡ như SME2012 thì trên Amis sẽ nhập định mức nguyên vật liệu cho từng thành phẩm
- Cho phép khai báo nhiều đơn vị chuyển đổi, cho phép khai báo toán tử chuyển đổi để giảm thiểu sai số do số lẻ
- Cho phép khai bao thuế suất NK, thuế suất XK đối với VTHH dùng để xuất, nhâp khẩu, chương trình sẽ tự lấy thuế suất lên hóa đơn nhập khẩu, xuất khẩu

Khách hàng, nhà cung cấp x x AMIS.VN-Kế toán: kế toán sẽ liên thông với hệ thống bán hàng, Khách hàng trên hệ thống Kế toán sẽ được lấy từ hệ thống Bán hàng sang
Nhân viên x x AMIS.VN-Kế toán: kế toán sẽ liên thông với hệ thống Nhân sự, nhân viên trên hệ thống Kế toán sẽ được lấy từ hệ thống Nhân sự sang
Gộp khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên
 x  Không làm AMIS.VN-Kế toán: Cho phép gộp khách hàng/nhà cung cấp, nhân viên, VTHH khi nhiều người sử dụng khai báo cùng một đối tượng với các mã khác nhau  
KHÁC
Quản lý ngân sách Chưa làm  x   
Quản lý cổ đông Không làm x Quản lý cổ đông sẽ làm tách biệt với phần mềm kế toán, trở thành 1 phân hệ của AMIS.VN

Quản lý dữ liệu đa chi nhánh
x x SME 2012: ế toán khi đăng nhập vào Tổng công ty thì có thể xem được chứng từ của các chi nhánh
AMIS.VN-Kế toán: kế toán khi làm việc với Tổng công ty thì xem các chứng từ phát sinh của Tổng công ty không xem được chứng từ của các chi nhánh => với mô hình công ty đa chi nhánh, kế toán tổng muốn kiểm soát chứng từ của các chi nhánh thì vào làm việc với từng chi nhánh để kiểm traSee also