[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tri thức

Tri thức

Ứng dụng Tri thức trên hệ thống AMIS.VN là công cụ quản lý các vấn đề, vướng mắc:
  • Của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của đơn vị, có kèm theo nội dung hướng dẫn cách trả lời để nhân viên trong đơn vị có thể tra cứu và hướng dẫn khi có khách hàng gặp vấn đề tương tự.
  • Của nhân viên về các chính sách, đường lối, chủ trương... của của đơn vị
  • ...

Làm thế nào để đưa các tri thức lên ứng dụng
         Đối với những tri thức đang được lưu dưới dạng tin nháp, làm sao để chia sẻ lên ứng dụng
         Có thể chia sẻ nội dung tri thức với người khác hay không
         Việc bình luận, đánh giá về các tri thức được upload lên ứng dụng được thực hiện như thế nào
         Người đọc có thể đánh dấu những tri thức quan trọng cần ghi nhớ như thế nào
         Làm thế nào để tìm kiếm các tri thức có trên ứng dụng
         Việc quản lý tri thức theo chủ đề được thực hiện như thế nào
         Có thể truy vấn xem ai, đã thay đổi các tri thức trên ứng dụng Tri thức hay không
         Làm sao để có thể cho phép một người dùng khác thực hiện các chức năng trên ứng dụng Tri thức         
        
 


Xem thêm