[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Website doanh nghiệp

Website doanh nghiệp

Website doanh nghiệp trên hệ thống AMIS.VN là công cụ quản lý các thông tin sẽ được đơn vị sử dụng để truyền bá hình ảnh, thương hiệu, văn hoá của đơn vị tới khách hàng, đối tác. Các thông tin trên website được quản lý dưới dạng các bài viết theo các chuyên mục hoặc trang nội dung thuận tiện cho việc xem, tìm kiếm và tra cứu.
Các chức năng trên trang website sẽ chỉ
do người dùng có vai trò Quản trị website thực hiện.

Làm thế nào để thiết lập được trang website doanh nghiệp trên hệ thống AMIS.VN
         Làm thế nào để đăng bài lên website


Xem thêm