[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Bán hàng

Bán hàng

Câu hỏi 1: Tại sao chương trình không tự động lập phiếu xuất kho khi cất hóa đơn bán hàng

Giải pháp: Thực hiện như sau: Vào Hệ thống\tùy chọn\tùy chọn chung: tích vào nút "Tự động lập phiếu xuất khi cất  hóa đơn bán hàng và lập phiếu

nhập khi cất hóa đơn trả lại hàng bán"\Đồng ý.

Câu hỏi 2: Làm sao để kế thừa thông tin Số lô, Hạn sử dụng từ phiếu xuất kho bán hàng sang hóa đơn bán hàng

Giải pháp: Thực hiện các bước như sau: 
  • Thêm mới chứng từ Nhập kho hoặc Mua hàng nhập kho có khai báo thông tin Số lô, Hạn sử dụng

  • Thêm mới chứng từ Xuất kho bán hàng: Chọn thông tin Số lô, Hạn sử dụng

  • Vào danh sách Hóa đơn: Sử dụng chức năng Lập hóa đơn bán hàng từ phiếu xuất: Chọn phiếu xuất kho bán hàng ở trên và nhấn Đồng ý

  • Hóa đơn bán hàng sinh ra sẽ kế thừa thông tin Số lô, Hạn sử dụng từ phiếu xuất kho bán hàng sangXem thêm