[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tin tức > Bình luận, đánh giá bài viết

Bình luận, đánh giá bài viết

Bất cứ người dùng nào được phân quyền sử dụng hệ thống Tin tức đều có thể đưa ra các ý kiến, bình luận cũng như đánh giá đối với các bài viết được đăng trên hệ thống này.
  • Việc bình luận sẽ được thực hiện ở cuối mỗi bài viết:

  • Việc đánh giá bài viết sẽ được thực hiện thông qua chức năng Like tại mỗi bài viết:


Xem thêm