[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tài liệu > Bình luận, đánh giá nội dung chi tiết của tài liệu

Bình luận, đánh giá nội dung chi tiết của tài liệu

Sau khi xem xong nội dung chi tiết của tài liệu, người đọc có thể đưa ra những bình luận, góp ý về nội dung tài liệu theo một trong hai cách sau:
  • Cách 1: Thực hiện ngay tại trang Wall 
  • Cách 2: Thực hiện trên ứng dụng AMIS.VN-Tài liệu
Mỗi khi có bình luận mới về tài liệu, hệ thống tự động gửi một thông báo về cho người đã soạn thảo nội dung tài liệu:

Sau khi đọc xong tài liệu, người đọc có thể đánh dấu lại những tài liệu cần lưu ý, quan tâm phục vụ cho những lần tìm đọc sau:


Xem thêm