[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Công việc > Bổ sung, cập nhật lại nội dung công việc đã giao

Bổ sung, cập nhật lại nội dung công việc đã giao

Để bổ sung hoặc sửa đổi thông tin về công việc đã giao cho cấp dưới, thực hiện như sau:

  • Trên tab Danh sách việc nhấn chuột vào tiêu đề của công việc đã giao:


  • Thực hiện bổ sung, cập nhật các nội dung, thông tin trên công việc 
  • Nhấn Cập nhật để lưu thông tin đã thay đổi.


Xem thêm