[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Bổ sung, thay đổi thông tin về đơn vị

Bổ sung, thay đổi thông tin về đơn vị

Một số thông tin về đơn vị như: tên, địa chỉ, mã số thuế, người đại diện, thông tin liên hệ... thông tin về cơ cấu tổ chức, vị trí công việc đều đã được hệ thống lấy căn cứ vào các thông tin đã khai báo khi thực hiện chức năng Thiết lập thông tin ban đầu trong lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống AMIS.VN. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nếu đơn vị có phát sinh các thay đổi thì vẫn có thể bổ sung, cập nhật lại. Chức năng này chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống hoặc Quản trị người dùng.
Trên trang Wall, nhấn chọn biểu tượng thiết lập gần thông tin tài khoản người dùng:
1. Bổ sung thông tin về đơn vị
  • Chọn phần quản lý Thông tin công ty:

  • Sau khi bổ sung xong thông tin, nhấn Cất.
2. Bổ sung thông tin cơ cấu tổ chức
  • Chọn phần quản lý Cơ cấu tổ chức:

  • Trường hợp muốn bổ sung thêm một phòng ban, đơn vị người dùng chọn chức năng Thêm:

Danh sách cơ cấu tổ chức sau khi được khai báo sẽ được tự động lấy sang danh mục Cơ cấu tổ chức của ứng dụng Nhân sự trên hệ thống AMIS.VN.  
  • Trường hợp muốn sửa đổi hoặc xoá bỏ cơ cấu tổ chức, người dùng sử dụng chức năng Sửa hoặc Xoá 
3. Bổ sung thông tin vị trí công việc
  • Chọn phần quản lý Vị trí công việc:
 
  • Trường hợp muốn bổ sung thêm vị trí công việc mới, người dùng chọn chức năng Thêm mới:

Danh sách vị trí công việc sau khi khai báo xong sẽ được tự động lấy sang danh mục Vị trí công việc của ứng dụng Nhân sự trên hệ thống AMIS.VN
  • Trường hợp muốn sửa đổi hoặc xoá bỏ cơ cấu tổ chứ, người dùng nhấn chọn biểu tượng  hoặc .  
  • Trường hợp muốn gán các vai trò cho một vị trí công việc, tại phần tab Vai trò, nhấn chức năng Chọn:Xem thêm