[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Các bước bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS.VN

Các bước bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS.VN


Để bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS.VN cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Đăng ký sử dụng AMIS.VN (Xem hướng dẫn tại đây)
Bước 2: Thiết lập thông tin ban đầu
  • Cơ cấu tổ chức (Xem hướng dẫn tại đây)
  • Vị trí công việc (Xem hướng dẫn tại đây)
Bước 3: Phân quyền trên hệ thống AMIS.VN (Xem hướng dẫn tại đây)
Bước 4: Bắt đầu làm việc với các ứng dụng con
  • Ứng dụng AMIS.VN-Kế toán (Xem hướng dẫn tại đây)
  • Ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng (Xem hướng dẫn tại đây)
  • Ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự (Xem hướng dẫn tại đây)
Bước 5: Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN (Xem hướng dẫn tại đây)


Xem thêm