[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Văn thư > Cập nhật công văn, tài liệu đi/đến lên hệ thống quản lý văn thư

Cập nhật công văn, tài liệu đi/đến lên hệ thống quản lý văn thư

Để cập nhật được thông tin về công văn, tài liệu đi hoặc đến lên hệ thống quản lý văn thư của đơn vị, thực hiện như sau
  • Tại tab Văn thư đến hoặc Văn thư đi, chọn chức năng Thêm mới:

  • Khai báo các thông tin, sau đó nhấn Cất.
1. Với một số văn bản không muốn cho nhân viên được phép tra cứu, tìm kiếm => khi khai báo thông tin văn bản, người dùng tích chọn "Không cho phép nhân viên tra cứu".
       2. Trên tab Văn thư đến hoặc Văn thư đi, người dùng có thể kích chọn biểu tượng để thay đổi hoặc biểu tượng để xóa hẳn thông tin về công văn, tài liệu đã có trên hệ thống.Xem thêm