[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Khai thuế > Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Một số câu hỏi liên quan đến ứng dụng MTAX:
Sau khi đã nộp Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua MTAX và được cơ quan Thuế chấp nhận, làm thế nào để tra cứu được thông tin Mã số thuế của người phụ thuộc đã được cơ quan Thuế cấp?

 Xem thêm