[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Chat online

Chat online

Hệ thống cung cấp công cụ cho phép nhân viên trong đơn vị có thể trao đổi thông tin trực tuyến với nhau. Chức năng này chỉ thực hiện được giữa những nhân viên đang đăng nhập và sử dụng hệ thống AMIS.VN trong cùng một đơn vị.


Xem thêm