[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kho ảnh > Chia sẻ ảnh

Chia sẻ ảnh

Trong quá trình tìm kiếm và xem ảnh, nếu người dùng muốn chia sẻ ảnh cho mọi người cùng xem và đưa ra những ý kiến bình luận, phản hồi.
  • Tại màn hình kho ảnh, mở album chưa ảnh cần chia sẻ
  • Nhấn chọn ảnh, sau đó chọn chức năng Chia sẻ:

  • Nhập tóm tắt giới thiệu về ảnh được chia sẻ.
  • Sau khi thực hiện chia sẻ xong, thông tin ảnh sẽ được chuyển ra ngoài trang Wall:Xem thêm