[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Đăng nhập vào các ứng dụng con của AMIS

Đăng nhập vào các ứng dụng con của AMIS

Trên hệ thống AMIS.VN, người dùng chỉ cần duy nhấtt một tài khoản để đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như: kế toán, bán hàng, nhân sự, tin tức, công việc, tài liệu...

1. Từ các ứng dụng con của hệ thống AMIS.VN, nếu muốn quay trở lại trang Wall thì phải kích chọn vào biểu tượng icon .
        2. Từ ứng dụng con của hệ thống AMIS.VN (trừ Kế toán, Bán hàng, Nhân sự) muốn đăng nhập sang các ứng dụng khác thì kích chọn mũi xổ xuống tại phần logo của ứng dụng và chọn ứng dụng con cần đăng nhập:
Trường hợp muốn ẩn các ứng dụng không được sử dụng hoặc ngược lại trên trang Wall, tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Quản lý ứng dụng:
Chỉ người dùng có vai tQuản trị toàn hệ thống mới thực hiện được chức năng Quản lý ứng dụng.


Xem thêm