[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tri thức > Đánh dấu các tri thức đang theo dõi

Đánh dấu các tri thức đang theo dõi

Cho phép nhân viên sau khi đọc xong một chi thức có thể đánh dấu mức độ ưu tiên cần theo dõi cho những lần đọc sau:

Tại phần Đang theo dõi sẽ chỉ hiển thị 10 tri thức được chọn theo dõi gần nhất, do đó để xem thêm các tri thức đang được theo dõi khác, người dùng nhấn vào biểu tượng .


Xem thêm