[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Danh mục

Danh mục

Câu hỏi: Làm thế nào để sử dụng riêng danh mục giữa các chi nhánh?

Hệ thống danh mục bao gồm: khách hàng, nhà cung cấp, vật tư hàng hóa, tài khoản ngân hàng, đối tượng tập hợp chi phí, công trình vụ việc. Muốn các chi nhánh khác nhau có hệ thống các danh mục trên là riêng biệt, thực hiện như sau:

Vào Hệ thống\tùy chọn\tùy chọn chung: tại dòng "Sử dụng riêng danh mục ở các chi nhánh" tích vào các danh mục muốn dùng riêng\Đồng  ý.Xem thêm