[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kho ảnh > Download ảnh về máy tính cá nhân

Download ảnh về máy tính cá nhân

Từ những ảnh được quản lý trên ứng dụng, người dùng có thể download về và lưu trữ trên máy tính cá nhân. Để thực hiện được chức năng này, khi đang xem ảnh, người dùng nhấn chọn biểu tượng :Xem thêm