[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Sáng kiến > Đưa sáng kiến lên ứng dụng

Đưa sáng kiến lên ứng dụng

Khi nhân viên có bất kỳ một ý tưởng nào nhằm cải thiện hoặc nâng cao chất lượng công việc, tăng cường quan hệ giữa nhân viên... muốn chia sẻ với những nhân viên khác có thể đưa các ý tưởng đó lên ứng dụng Sáng kiến theo hướng dẫn sau:
  • Trên ứng dụng Sáng kiến, chọn tab Sáng kiến:
1. Sáng kiến sau khi được gửi lên ứng dụng sẽ được tự động chuyển ra ngoài trang Wall của hệ thống AMIS.VN để mọi người có thể đọc và đưa ra những góp ý, phản hồi về sáng kiến đó.
         2. Sau khi đăng sáng kiến lên, người dùng có thể sửa lại nội dung chi tiết của sáng kiến như sau:
          3. Người dùng có thể gộp các sáng kiến vào từng nhóm để thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm sáng kiến. Chức năng này được thực hiện như sau:


Xem thêm