[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > 2 bước để bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS > Thiết lập thông tin ban đầu > Vị trí công việc

Vị trí công việc

  • Tại phần quản lý danh sách vị trí công việc chọn chức năng Thêm:

  • Khai báo các thông tin của vị trí công việc (bắt buộc nhập các thông tin có đánh dấu sao đỏ), sau đó nhấn Cất.
1. Danh sách vị trí công việc sau khi được khai báo sẽ được tự động lấy sang danh mục Vị trí công việc trên ứng dụng Nhân sự của hệ thống AMIS.VN
        2. Biểu tượng chỉ giúp người dùng loại bỏ thông tin vị trí công việc đang gắn với cơ cấu tổ chức, mà không phải là xoá bỏ hẳn vị trí công việc ra khỏi hệ thống. Nếu muốn xoá thông tin vị trí ra khỏi hệ thống người dùng thực hiện xoá tại chức năng Thiết lập (trên trang Wall) hoặc tại danh mục Vị trí công việc (trên ứng dụng Nhân sự của hệ thống AMIS.VN).
       3. Trường hợp muốn gắn lại thông tin vị trí công việc với cơ cấu tổ chức, người dùng sử dụng chức năng Chọn:Xem thêm