[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Giới hạn thời gian truy cập

Giới hạn thời gian truy cập

Người dùng có thể giới hạn thời gian cho phép nhân viên trong đơn vị được phép truy cập và sử dụng phần mềm AMIS.VN như sau:
  • Trên trang Wall, nhấn chọn biểu tượng thiết lập (gần thông tin tài khoản người dùng), chọn phần quản lý Bảo mật nâng cao:

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
Sau khi thiết lập xong, nếu nhân viên trong đơn vị đăng nhập vào phần mềm AMIS.VN => hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo không cho phép truy cập:


Xem thêm