[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kết nối dữ liệu trên hệ thống AMIS.VN > Giữa AMIS.VN-Kế toán với AMIS.VN-Bán hàng

Giữa AMIS.VN-Kế toán với AMIS.VN-Bán hàng

Thông tin giữa AMIS.VN-Kế toán và AMIS.VN-Bán hàng được kết nối như sau:
 • Thông tin Khách hàng:
  • Được lấy từ ứng dụng Bán hàng (menu Bán hàng\Khách hàng) sang ứng dụng Kế toán (menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng) thông qua chức năng Lấy khách hàng từ hệ thống Bán hàng. Trên ứng dụng Bán hàng, thông tin khách hàng luôn tự động cập nhật khi ứng dụng Kế toán có thay đổi.
  • Khi thông tin khách hàng được thay đổi trên ứng dụng Bán hàng, trên ứng dụng Kế toán tự động cập nhật theo và ngược lại.
 • Thông tin Nhà cung cấp:
  • Được tự động lấy từ ứng dụng Kế toán (menu Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp) sang ứng dụng Bán hàng (menu Danh mục\Nhà cung cấp\Nhà cung cấp) sau khi thêm mới, nhưng không có chiều ngược lại.
  • Nếu thông tin nhà cung cấp được thay đổi trên một trong hai ứng dụng trên, hệ thống sẽ không tự động cập nhật thông tin thay đổi lên ứng dụng còn lại.
 • Thông tin Nhóm vật tư hàng hoá:
  • Được tự động lấy từ ứng dụng Kế toán (menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Nhóm vật tư hàng hoá) sang ứng dụng Bán hàng (menu Danh mục\Hàng hoá\Loại hàng hoá) sau khi thêm mới và ngược lại.
  • Nếu thông tin nhóm vật tư hàng hoá được thay đổi trên một trong hai ứng dụng trên, thì hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin thay đổi lên ứng dụng còn lại.
 • Thông tin Vật tư hàng hoá:
  • Được tự động lấy từ ứng dụng Kế toán (menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá) sang ứng dụng Bán hàng (menu Danh mục\Hàng hoá\Hàng hoá) sau khi thêm mới và ngược lại.
  • Nếu thông tin vật tư hàng hoá được thay đổi trên một trong hai ứng dụng trên, thì hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin thay đổi lên ứng dụng còn lại.
  • Nhân viên kinh doanh có thể tra cứu thông tin tồn kho của hàng khóa khi lập đơn đặt hàng (menu Bán hàng\Đơn đặt hàng)
 • Thông tin Chính sách giá:
  • Được tự động lấy từ ứng dụng Kế toán (menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Chính sách giá) sang ứng dụng Bán hàng (menu Danh mục\Chính sách giá) sau khi thêm mới và ngược lại
  • Nếu thông tin chính sách giá được thay đổi trên một trong hai ứng dụng trên thì hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin thay đổi trên ứng dụng còn lại.
 • Thông tin Báo giá:
  • Được tự động lấy từ ứng dụng Kế toán (phân hệ Bán hàng\tab Báo giá) sang ứng dụng Bán hàng (menu Bán hàng\Báo giá) sau khi thêm mới và ngược lại.
  • Nếu thông tin báo giá được thay đổi trên một trong hai ứng dụng trên, thì hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin thay đổi lên ứng dụng còn lại.
 • Thông tin Đơn đặt hàng:
  • Được tự động lấy từ ứng dụng Kế toán (phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng) sang ứng dụng Bán hàng (menu Bán hàng\Đơn đặt hàng) sau khi thêm mới và ngược lại.
  • Nếu thông tin đơn đặt hàng được thay đổi trên một trong hai ứng dụng trên, thì hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin thay đổi lên ứng dụng còn lại.
 • Thông tin Hợp đồng:
  • Khi khai báo hợp đồng trên ứng dụng Kế toán (phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán) => thông tin được lấy sang ứng dụng Bán hàng (menu Bán hàng\Hợp đồng) như sau:
   • Nếu trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung mà của ứng dụng Bán hàng có tích chọn Cất đồng thời ghi sổ => hợp đồng sau khi khai báo sẽ được tự động lấy sang ứng dụng Bán hàng với Tình trạng ghi doanh sốĐã ghi.
   • Nếu trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung mà của ứng dụng Bán hàng có tích chọn Cất không ghi sổ => hợp đồng sau khi khai báo sẽ được tự động lấy sang ứng dụng Bán hàng với Tình trạng ghi doanh sốĐề nghị ghi.
  • Khi khai báo hợp đồng trên ứng dụng Bán hàng (menu Bán hàng\Hợp đồng) => thông tin được lấy sang ứng dụng Kế toán (phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán) như sau:
   • Hợp đồng có thông tin Tình trạng ghi doanh sốBản nháp => sẽ không được lấy sang ứng dụng Kế toán
   • Hợp đồng có thông tin Tình trạng ghi doanh sốĐề nghị ghi => sẽ được tự động lấy sang ứng dụng Kế toán với trạng thái là Chưa ghi sổ
  • Trên ứng dụng Kế toán khi hợp đồng được chuyển Trạng thái từ Chưa ghi sổ thành Đã ghi sổ thì trên ứng dụng Bán hàng Tình trạng ghi doanh số của hợp đồng cũng được chuyển từ Đề nghị ghi thành Đã ghi
  • Các khoản Dự kiến chi của hợp đồng được tự động lấy từ ứng dụng Kế toán sang ứng dụng Bán hàng sau khi thêm mới (hoặc khi có thay đổi) và ngược lại.
  • Các khoản Thực chiThực chi của hợp đồng trên ứng dụng Kế toán sẽ được khai báo trên các chứng từ kế toán sau đó được lấy sang ứng dụng Bán hàng và không có chiều ngược lại.
  • Thông tin Hàng hóa, dịch vụ trên hợp đồng được tự động lấy từ ứng dụng Kế toán sang ứng dụng Bán hàng sau khi thêm mới (hoặc khi có thay đổi) và ngược lại.
  • Thông tin Đề nghị xuất hóa đơn của hợp đồng sẽ được tự động lấy từ ứng dụng Bán hàng (menu Bán hàng\Hợp đồng\tab Đề nghị xuất hóa đơn) sang ứng dụng Kế toán (phân hệ Bán hàng\tab Yêu cầu xuất hóa đơn). Sau khi kế toán thực hiện lập và xuất hóa đơn bán hàng căn cứ từ yêu cầu xuất hóa đơn, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin hóa đơn về ứng dụng Bán hàng (tình trạng sẽ chuyển từ Đề nghị xuất thành Đã xuất).
 • Thông tin Đề nghị xuất hóa đơn:
  • Được tự động lấy từ ứng dụng Bán hàng (menu Bán hàng\Đề nghị xuất hóa đơn) sang ứng dụng Kế toán (phân hệ Bán hàng\tab Yêu cầu xuất hóa đơn).
  • Sau khi kế toán lập và xuất hóa đơn bán hàng căn cứ từ đề nghị xuất hóa đơn, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin  sau khi thêm mới và ngược lại.
  • Nếu thông tin báo giá được thay đổi trên một trong hai ứng dụng trên, thì hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin hóa đơn về ứng dụng Bán hàng (tình trạng sẽ chuyển từ Đề nghị xuất thành Đã xuất).


Xem thêm