[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Thông tin giữa AMIS.VN - Kế toán và AMIS.VN - Bán hàng được kết nối như sau:
I. Sơ đồ luồng nghiệp vụ

Giải thích ký hiệu:
: Lập từ (Ví dụ: Đơn đặt hàng có thể được lập từ Báo giá)
: Lấy sang (Ví dụ: Vật tư hàng hóa có thể được lấy từ ứng dụng Bán hàng sang ứng dụng Kế toán)
: Cập nhật lại (Ví dụ: Hợp đồng được cập nhật từ ứng dụng Bán hàng sang ứng dụng Kế toán, nếu có phát sinh thay đổi sẽ được cập nhật lại ứng dụng Bán hàng)
 : Tự động cập nhật (Ví dụ: Khi Thêm/sửa Khách hàng trên ứng dụng Kế toán thì chương trình tự động cập nhật sang ứng dụng Bán hàng)
II. Nội dung chi tiết.

Việc kết nối dữ liệu giữa AMIS.VN - Kế toán với AMIS.VN - Bán hàng chỉ có thể thực hiện được nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  • Máy chủ phải được kết nối Internet.
  • Dữ liệu kế toán đang làm việc đã được thiết lập kết nối với AMIS.VN. (Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN tại đây)
Thông tin AMIS.VN-Bán hàng
AMIS.VN-Kế toán
Liên thông giữa AMIS.VN-Bán hàng và AMIS.VN-Kế toán
Khách hàng Thêm Khách hàng

 - Lấy Khách hàng từ Bán hàng sang Kế toán bằng chức năng Lấy khách hàng từ AMIS.VN
Sửa Khách hàng

 - Tự động cập nhật thông tin thay đổi từ Bán hàng sang Kế toán khi sửa Khách hàng đã có trên Kế toán
Xóa Khách hàng
   - Cập nhật thông tin thay đổi từ Bán hàng sang Kế toán bằng chức năng Cập nhật thông tin khách hàng từ AMIS.VN
 
 Thêm Khách hàng
- Tự động lấy Khách hàng từ Kế toán sang Bán hàng
   Sửa khách hàng
- Cập nhật thông tin thay đổi từ Kế toán sang Bán hàng
   Xóa khách hàng
- Khi xóa trên Kế toán thì không xóa trên Bán hàng
Vật tư hàng hóa Thêm VTHH

- Tự động lấy VTHH từ Bán hàng sang Kế toán
Sửa VTHH
- Tự động cập nhật thông tin thay đổi từ Bán hàng sang Kế toán

 Xóa VTHH
  - Khi xóa trên Bán hàng thì không xóa trên Kế toán
  Thêm VTHH
- Tự động lấy VTHH từ Kế toán sang Bán hàng
  Sửa VTHH
- Tự động cập nhật thông tin thay đổi từ Kế toán sang Bán hàng
  Xóa VTHH
- Khi xóa trên Kế toán thì không xóa trên Bán hàng
Chính sách giá
Thêm Chính sách giá
   - Tự động lấy chính sách giá từ Bán hàng sang Kế toán
Sửa Chính sách giá
   - Cập nhật thông tin chính sách giá thay đổi từ Bán hàng sang Kế toán
Xóa Chính sách giá
   - Khi Xóa trên Bán hàng thì không xóa trên Kế toán
   - Thêm Chính sách giá
- Sửa/Xóa Chính sách giá được thêm trực tiếp từ AMIS.VN - Kế toán
 - Không hỗ trợ lấy/cập nhật Chính sách giá từ Kế toán sang Bán hàng
Báo giá  Thêm Báo giá

- Tự động lấy Báo giá từ Bán hàng sang Kế toán nếu trên Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN có tích chọn Tự động lấy Báo giá từ AMIS.VN sang Kế toán.
 Sửa Báo giá

- Cập nhật thông tin thay đổi từ Bán hàng sang Kế toán nếu trên Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN có tích chọn Tự động lấy Báo giá từ AMIS.VN sang Kế toán.
 Xóa Báo giá
   - Khi Xóa trên Bán hàng thì không xóa trên Kế toán
   Thêm/sửa/xóa Báo giá
- Không hỗ trợ lấy/cập nhật Báo giá từ Kế toán sang Bán hàng
Đơn đặt hàng  Thêm Đơn đặt hàng

- Tự động lấy Đơn đặt hàng từ Bán hàng sang Kế toán
 Sửa Đơn đặt hàng
  - Tự động cập nhật thông tin thay đổi từ Bán háng sang Kế toán
 Xóa Đơn đặt hàng

- Khi xóa trên Bán hàng thì không xóa trên Kế toán
  Chỉ khi thực hiện các thao tác sau:
 
  1. Ghi doanh số/Bỏ ghi doanh số đơn đặt hàng
- Chương trình sẽ chuyển tình trạng đơn đặt hàng từ Đề nghị ghi thành Đã ghi hoặc từ Đã ghi thành Đề nghị ghi trên Bán hàng.
  2. Cập nhật: Số lượng giao, giá trị xuất hóa đơn, thực thu, thực chi của đơn đặt hàng
- Có thể cập nhật các thông tin: Số lượng giao, giá trị đã xuất hóa đơn, giá trị chưa xuất hóa đơn, thực thu, thực chi của đơn đặt hàng từ Kế toán sang Bán hàng bằng chức năng Cập nhật dữ liệu đơn hàng sang AMIS.VN
  3.  Cập nhật Tình trạng đơn đặt hàng
 - Tự động cập nhật tình trạng đơn đặt hàng từ Kế toán sang Bán hàng
Đề nghị xuất hóa đơn  Thêm Đề nghị xuất hóa đơn

- Tự động lấy đề nghị xuất hóa đơn có trạng thái Đề nghị xuất từ Bán hàng sang Kế toán.
 Sửa/ Xóa Đề nghị xuất hóa đơn

- Không cập nhật thông tin thay đổi của đề nghị xuất hóa đơn từ Bán hàng sang Kế toán.
  - Phê duyệt/từ chối Đề nghị xuất hóa đơn
- Xuất/từ chối xuất hóa đơn
- Hủy hóa đơn
Đề nghị xuất hóa đơn sau khi được lấy sang ứng dụng Kế toán, nếu được phê duyệt, bị từ chối,... sẽ được tự động cập nhật ngược lại ứng dụng Bán hàng. Xem chi tiết cách cập nhật bên dưới.
Hợp đồng  Thêm Hợp đồng

- Tự động lấy hợp đồng có trạng thái Đề nghị ghi từ Bán hàng sang Kế toán.

 Sửa/ Xóa Hợp đồng

- Không cập nhật thông tin thay đổi từ Bán hàng sang Kế toán.
  - Thêm Hợp đồng
- Sửa/xóa Hợp đồng được thêm trực tiếp trên AMIS.VN-Kế toán
 - Không hỗ trợ lấy/cập nhật từ Kế toán sang Bán hàng.
  Với Hợp đồng đã được lấy từ Bán hàng sang Kế toán:
- Sửa hợp đồng
- Cập nhật tình trạng/hạn thanh toán hợp đồng
- Ghi/Từ chối ghi/Bỏ ghi/Chuyển ngày ghi doanh số hợp đồng
- Hủy công nợ và dự kiến chi hợp đồng
- Cập nhật trạng thái Đã xuất hóa đơn
- Nhóm vào dự án
- Đồng ý/Từ chối
Đề nghị hủy hợp đồng

Hợp đồng sau khi được lấy sang ứng dụng Kế toán, nếu có phát sinh thay đổi sẽ được tự động cập nhật lại ứng dụng Bán hàng. Xem chi tiết cách cập nhật bên dưới.
  Với Hợp đồng đã được lấy từ Bán hàng sang Kế toán và:
- Có t
hay đổi thông tin tại Tab Thực thu, Thực chi
- Hoặc lập chứng từ bán hàng cho hợp đồng.

Cập nhật thực thu, thực chi, giá trị đã xuất hóa đơn của hợp đồng từ Kế toán sang Bán hàng thông qua chức năng Cập nhật thực thu, thực chi, giá trị đã xuất hóa đơn sang AMIS.VN
Chi tiết cách cập nhật thông tin từ ứng dụng Kế toán sang ứng dụng Bán hàng
  • Thông tin Đề nghị xuất hóa đơnCác đề nghị xuất hóa đơn sau khi được lấy sang ứng dụng Kế toán, nếu được phê duyệt, bị từ chối,... sẽ được cập nhật ngược lại ứng dụng Bán hàng như sau:
Chức năng trên ứng dụng Kế toán
Các thông tin được cập nhật lại đề nghị xuất hóa đơn trên ứng dụng Bán hàng
 Duyệt đề nghị
 Cập nhật tình trạng của đề nghị thành Duyệt đề nghị
 Từ chối đề nghị
 Cập nhật đề nghị xuất hóa đơn:
 - Thông tin Diễn giải thành Lý do từ chối duyệt đề nghị: ...
 - Tình trạng thành Từ chối
 Xuất hóa đơn
 Cập nhật đề nghị xuất hóa đơn:
 - Số hóa đơn, Ngày hóa đơn
 - Tình trạng của đề nghị thành Đã xuất
 Cập nhật trạng thái cột Đã xuất HĐ của hợp đồng bán trên menu Bán hàng\Hợp đồng (áp dụng trong trường hợp đề nghị xuất hóa đơn được lập từ một hợp đồng bán)
 Từ chối xuất hóa đơn
 Cập nhật tình trạng của đề nghị thành Từ chối xuất hóa đơn
 Hủy hóa đơn
 Cập nhật đề nghị xuất hóa đơn:
 - Thông tin Diễn giải thành Lý do hủy hóa đơn: ...
 - Tình trạng thành Hủy bỏ

  • Thông tin Hợp đồng: Các hợp đồng sau khi được lấy sang ứng dụng Kế toán, nếu có phát sinh thay đổi sẽ được cập nhật lại ứng dụng Bán hàng như sau:


Xem thêm