[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kết nối dữ liệu trên hệ thống AMIS.VN > Giữa AMIS.VN-Kế toán với AMIS.VN-Nhân sự

Giữa AMIS.VN-Kế toán với AMIS.VN-Nhân sự

Thông tin giữa AMIS.VN-Kế toán và AMIS.VN-Nhân sự được kết nối như sau:
 • Thông tin Nhân viên:
  • Khi khai báo nhân viên trên ứng dụng Kế toán (menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên) thông tin sẽ được tự động lấy sang ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Hồ sơ).
  • Khi khai báo nhân viên trên ứng dụng Nhân sự thông tin sẽ được lấy sang ứng dụng Kế toán thông qua chức năng Chọn nhân viên.
  • Khi thông tin nhân viên bị thay đổi trên một trong hai ứng dụng trên, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin thay đổi lên ứng dụng còn lại.
 • Thông tin Cơ cấu tổ chức:
  • Được tự động lấy từ ứng dụng Kế toán (menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức) sang ứng dụng Nhân sự (menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức) sau khi thêm mới và ngược lại.
  • Nếu thông tin cơ cấu tổ chức bị thay đổi trên một trong hai ứng dụng trên, thì hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin thay đổi lên ứng dụng còn lại.
 • Thông tin Hạch toán chi phí lương, thuế, bảo hiểm được lấy từ ứng dụng Nhân sự sang ứng dụng Kế toán theo trình tự sau:
  • Trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Tiền lương\Bảng lương) thực hiện chức năng Lập bản tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm (chức năng chuột phải tại màn hình danh sách lương của nhân viên)
  • Trên ứng dụng Kế toán (phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác) chọn chức năng Hạch toán lương, bảo hiểm, thuế TNCN (trên đó sử dụng chức năng Lấy từ Bảng tổng hợp lương của hệ thống Nhân sự)


Xem thêm