[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Thông tin giữa AMIS.VN-Kế toán và AMIS.VN-Nhân sự được kết nối như sau:
I. Sơ đồ luồng nghiệp vụ
Giải thích ký hiệu:
: Lập từ
(Ví dụ: Bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm có thể được lập từ Bảng lương trên ứng dụng Nhân sự)
: Lấy sang
(Ví dụ: Thông tin Nhân viên khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng Nhân sự có thể được lấy sang ứng dụng Kế toán)
: Tự động cập nhật
(Ví dụ: Khi Thêm/sửa Cơ cấu tổ chức trên ứng dụng Nhân sự thì chương trình tự động cập nhật sang ứng dụng Kế toán)

II. Nội dung chi tiết
Việc kết nối dữ liệu giữa AMIS.VN - Kế toán với AMIS.VN - Nhân sự chỉ có thể thực hiện được nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
    • Máy chủ phải được kết nối Internet.
    • Dữ liệu kế toán đang làm việc đã được thiết lập kết nối với AMIS.VN. (Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN tại đây)
Thông tin AMIS.VN-Nhân sự
AMIS.VN-Kế toán
Liên thông giữa AMIS.VN-Nhân sự và AMIS.VN-Kế toán
Cơ cấu tổ chức  Thêm cơ cấu tổ chức

- Tự động thêm mới cơ cấu tổ chức trên AMIS.VN-Kế toán
 Sửa cơ cấu tổ chức

- Tự động cập nhật thông tin sang AMIS.VN-Kế toán
 Xóa cơ cấu tổ chức
  - Chuyển cơ cấu tổ chức thành ngừng theo dõi nếu đã có phát sinh trên AMIS.VN - Kế toán
- Xóa cơ cấu tổ chức nếu chưa phát sinh trên AMIS.VN - Kế toán 
  Sửa/ngừng theo dõi cơ cấu tổ chức
- Không hỗ trợ lấy/cập nhật cơ cấu tổ chức từ Kế toán sang Nhân sự
Nhân viên  Thêm Nhân viên

- Tự động thêm mới nhân viên trên AMIS.VN - Kế toán
 Sửa Nhân viên

 - Tự động cập nhật thông tin sang AMIS.VN - Kế toán
 Xóa Nhân viên
   - Không xóa nhân viên trên AMIS.VN - Kế toán
   Thêm/sửa/xóa Nhân viên
- Không hỗ trợ lấy/cập nhật Nhân viên từ Kế toán sang Nhân sự
Xem thêm