[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Việc kết nối dữ liệu giữa AMIS.VN - Kế toán với AMIS.VN - Trang chủ chỉ có thể thực hiện được nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  • Máy chủ phải được kết nối Internet.
  • Dữ liệu kế toán đang làm việc đã được thiết lập kết nối với AMIS.VN. (Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN tại đây)
Thông tin giữa AMIS.VN-Kế toán và AMIS.VN-Trang chủ được kết nối như sau:
  • Thông tin Người dùng: Chương trình cho phép cập nhật Người dùng (đã được kích hoạt tài khoản và được phân quyền trên hệ thống AMIS.VN đảm nhiệm các vai trò: Nhân viên kế toán, Quản trị ứng dụng kế toán hoặc Quản trị hệ thống) từ AMIS.VN-Trang chủ sang AMIS.VN-Kế toán và không có chiều ngược lại.
Thông tin AMIS.VN-Trang chủ
AMIS.VN-Kế toán
Liên thông giữa AMIS.VN-Trang chủ và AMIS.VN-Kế toán
Người dùng
Thêm Người dùng

 - Tự động thêm mới người dùng trên Kế toán
Sửa Người dùng

 - Tự động cập nhật thông tin thay đổi từ Trang chủ sang Kế toán
Xóa/Ngừng kích hoạt tài khoản/Loại bỏ quyền: Kế toán viên, Quản trị ứng dụng Kế toán, Quản trị hệ thống
  - Không xóa người dùng trên Kế toán, nhưng người dùng không thể đăng nhập vào phần mềm được nữa.
 
 Sửa/loại bỏ Người dùng
- Không hỗ trợ cập nhật thông tin thay đổi từ Kế toán sang Trang chủ


Xem thêm