[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Thông tin giữa AMIS.VN-Nhân sự và AMIS.VN-Bán hàng được kết nối như sau:
  • Thông tin Nhân viên:
    • Khi khai báo nhân viên trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Hồ sơ) thông tin sẽ được tự động lấy sang ứng dụng Bán hàng (những phân hệ có phát sinh thông tin nhân viên cần chọn khi khai báo, nhưng không có chiều ngược lại.


Xem thêm