[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kết nối dữ liệu trên hệ thống AMIS.VN > Giữa AMIS.VN-Nhân sự với AMIS.VN-Trang chủ

Giữa AMIS.VN-Nhân sự với AMIS.VN-Trang chủ

Thông tin giữa AMIS.VN-Nhân sự và AMIS.VN-Trang chủ được kết nối như sau:
     
Các thông tin trong ứng dụng Nhân sự được hiển thị thành thông báo trên trang Wall thông qua chức năng Xuất thông tin ra Website
1. Nhóm thông tin phần mềm tự động xuất ra, người dùng không phải làm gì

 • Thông tin Sinh nhật:
  • Khi Ngày sinh của nhân viên bằng với Ngày hiện tại thì hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin sinh nhật của nhân viên trên Trang chủ AMIS. 
2. Xuất thông tin trong các trường hợp kết hôn, sinh con, người thân mất, thuyên chuyển và bổ nhiệm
 • Thông tin Sinh con được lấy từ ứng dụng Nhân sự sang Trang chủ theo trình tự sau:
  • Trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Hồ sơ), chọn tới nhân viên vừa sinh con, xuống tab Gia đình thực hiện chức năng Xuất TT ra Website (Chi tiết cách xuất thông tin xem tại đây )
  • Trên trang chủ AMIS hiển thị dòng thông báo sinh con của nhân viên
 • Thông tin Kết hôn
  • Trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Hồ sơ), chọn tới nhân viên vừa kết hôn, xuống tab Gia đình thực hiện chức năng Xuất TT ra Website (Chi tiết cách xuất thông tin xem tại đây)
  • Trên trang chủ AMIS hiển thị dòng thông báo mới kết hôn của nhân viên
 • Thông tin Người thân mất
  • Trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Hồ sơ), chọn tới nhân viên có người thân mất, xuống tab Gia đình thực hiện chức năng Xuất TT ra Website (Chi tiết cách xuất thông tin xem tại đây)
  • Trên trang chủ AMIS hiển thị dòng thông báo người thân mất của nhân viên
 • Thông tin Thuyên chuyển
  • Trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Hồ sơ), chọn tới nhân viên vừa thuyên chuyển, xuống tab Quá trình công tác thực hiện chức năng Xuất TT ra Website (Chi tiết cách xuất thông tin xem tại đây)
  • Trên trang chủ AMIS hiển thị dòng thông báo thuyên chuyển công việc của nhân viên
 • Thông tin Thăng chức
  • Trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Hồ sơ), chọn tới nhân viên vừa thăng chức, xuống tab Quá trình công tác thực hiện chức năng Xuất TT ra Website (Chi tiết cách xuất thông tin xem tại đây)
  • Trên trang chủ AMIS hiển thị dòng thông báo thăng chức của nhân viên
3. Xuất thông tin trong trường hợp Tiếp nhận và Thôi việc
 • Thông tin Tiếp nhận thử việc/chính thức
  • Trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Hồ sơ), chọn tới nhân viên vừa được tiếp nhận thử việc hoặc tiếp nhận chính thức thực hiện chức năng Xuất TT ra Website (Chi tiết cách xuất thông tin xem tại đây )
  • Trên trang chủ AMIS hiển thị dòng thông báo tiếp nhận nhân viên
 • Thông tin Thôi việc
  • Trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Hồ sơ), chọn tới nhân viên vừa thôi việc thực hiện chức năng Xuất TT ra Website (Chi tiết cách xuất thông tin xem tại đây)
  • Trên trang chủ AMIS hiển thị dòng thông báo nhân viên
4. Xuất thông tin đào tạo, phúc lợi, khen thưởng
 • Thông tin Khoá đào tạo
  • Trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Đào tạo), chọn tới khoá đào tạo muốn thông báo cho nhân viên được biết, thực hiện chức năng Xuất TT ra Website (Chi tiết cách xuất thông tin xem tại đây )
  • Trên trang chủ AMIS hiển thị dòng thông báo về khoá đào tạo
 • Thông tin Khen thưởng
  • Trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Khen thưởng), chọn tới quyết định khen thưởng muốn thông báo cho nhân viên được biết, thực hiện chức năng Xuất TT ra Website (Chi tiết cách xuất thông tin xem tại đây )
  • Trên trang chủ AMIS hiển thị dòng thông báo về những nhân viên được khen thưởng trong quyết định khen thưởng
 • Thông tin Chương trình phúc lợi
  • Trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Phúc lợi), chọn tới chương trình phúc lợi muốn thông báo cho nhân viên được biết, thực hiện chức năng Xuất TT ra Website (Chi tiết cách xuất thông tin xem tại đây )
  • Trên trang chủ AMIS hiển thị dòng thông báo về chương trình phúc lợi


Xem thêm