[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Thông tin giữa AMIS.VN-Nhân sự và AMIS.VN-Trang chủ được kết nối như sau:

I. Sơ đồ luồng nghiệp vụ
Giải thích ký hiệu:
: Lấy sang
(Ví dụ: Thông tin Nhân viên thôi việc khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng Nhân sự có thể được lấy sang Trang chủ)

II. Nội dung chi tiết
Thông tin Lấy từ Nhân sự sang Trang chủ Lấy từ Trang chủ sang Nhân sự
Sinh nhật Chương trình tự động lấy thông tin sang Không hỗ trợ
Sinh con Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra website Không hỗ trợ
Người thân mất Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra website Không hỗ trợ
Tiếp nhận Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra website Không hỗ trợ
Thôi việc Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra website
Không hỗ trợ
Thuyên chuyển Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra website
Không hỗ trợ
Thăng chức Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra website
Không hỗ trợ
Đào tạo Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra website
Không hỗ trợ
Khen thưởng Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra website
Không hỗ trợ
Phúc lợi Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra website
Không hỗ trợXem thêm