1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R43
  5. Bổ sung thông tin Tên viết tắt trong Cơ cấu tổ chức

Bổ sung thông tin Tên viết tắt trong Cơ cấu tổ chức

Mục đích

Bổ sung thông tin Tên viết tắt trong “Cơ cấu tổ chức” để hiển thị Cơ cấu tổ chức đẹp hơn.

Hướng dẫn trên phần mềm

Khi Thêm\Sửa Cơ cấu tổ chức, chương trình cho phép thêm trường Tên viết tắt.

Khi xem báo cáo Doanh số ở màn hình “Wall” thì sử dụng Tên viết tắt trong Cơ cấu tổ chức để hiển thị.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?