Theo dõi quá trình sử dụng tài sản

Cho phép quản lý tài sản theo dõi quá trình sử dụng tài sản trong suốt thời gian quản lý.

Hướng dẫn thực hiện

Thông tin Quá trình sử dụng tài sản được cập nhật khi Nhân sự thực hiện các thao tác với tài sản như: Báo hỏng, Báo mất, Sửa chữa, bảo dưỡng, Thu hồi, Đề nghị thanh lý, Thanh lý, Hủy tài sản. Khi thay đổi trạng thái của tài sản, chương trình tự động cập nhật các thay đổi này vào tab Quá trình sử dụng tài sản.

Vào menu Tài sản, chọn tab Quá trình sử dụng tài sản.

Có thể cập nhật quá trình sử dụng mới nhất của tài sản bằng cách:

  • Chọn quá trình và nhấn Sửa.

  • Cập nhật thông tin và nhấn Đồng ý.

Cập nhật tài liệu đính kèm của quá trình sử dụng mới nhất bằng cách:

  • Chọn quá trình và nhấn Cập nhật tài liệu.

  • Nhấn vào biểu tượng để chọn file đính kèm và nhấn Cất.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan