[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tính năng mới > M98 > Kế toán

Kế toán

Tại phiên bản M98, phần mềm sẽ cập nhật biểu thuế suất thuế TTĐB theo biểu thuế mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
Chi tiết các thay đổi như sau:
 1. Danh mục Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB:
  • Vào Danh mục\Khác\Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB
  • Danh sách Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB bổ sung thêm các biểu thuế suất thuế TTĐB theo thuế suất mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
  • Các biểu thuế cũ có thay đổi thuế suất từ ngày 01/01/2018 thì cập nhật Ngày hết hiệu lực về 31/12/2017
 2. Danh mục Vật tư hàng hóa:
  • Thêm mới 1 vật tư: Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB hiển thị theo Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB mới nhất, không còn nhóm cũ
  • Sửa 1 vật tư: Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB hiển thị cả Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB mới và cũ
 3. Tờ khai TT195 - Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB):
  • Chọn kỳ tính thuế >= Tháng 1 năm 2018: Biểu thuế TTĐB hiển thị theo biểu thuế suất mới nhất
  • Chọn kỳ tính thuế < Tháng 1 năm 2018: Biểu thuế TTĐB vẫn hiển thị theo biểu thuế suất cũ
 4. Lưu ý: Khi lập tờ khai thuế TTĐB cho kỳ kê khai thuế tháng 01/2018 trở đi, để lấy được số liệu lên phụ lục Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB, cần vào danh mục Vật tư hàng hóa để chọn lại Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB mới nhất.
2. Cập nhật thông tin thay đổi trên bảng cân đối kế toán TT200 theo HTKK 3.8.1 để đảm bảo khách hàng nộp báo cáo tài chính năm đúng quy định

Tổng cục thuế đã nâng cấp phần mềm HTKK lên phiên bản 3.8.1 có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán mẫu B01-DN (TT200) bổ sung thêm thông tin "Báo cáo tài chính đã được kiểm toán" và các ý kiến của kiểm toán.
Tại phiên bản M98, phần mềm sẽ thay đổi theo sự thay đổi của tổng cục thuế để đảm bảo nộp báo cáo tài chính năm đúng quy định.
Chi tiết thay đổi như sau:
 1. Vào phân hệ Tổng hợp/Tab Lập BCTC: Chọn lập Bảng cân đối kế toán
 2. Trên giao diện Lập Bảng cân đối kế toán: Bổ sung thêm Tùy chọn "BCTC đã được kiểm toán" và danh sách các Ý kiến kiểm toán bên cạnh.
  1. Danh sách có 4 ý kiển kiểm toán là: Ý kiến trái ngược, Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến, Ý kiến ngoại trừ, Ý kiến chấp nhận toàn phần
  2. Bắt buộc phải chọn Ý kiến kiểm toán khi đã tích chọn "BCTC đã được kiểm toán"
  3. Khi xuất khẩu báo cáo tài chính ra xml thì xuất khẩu được thông tin "BCTC đã được kiểm toán"Ý kiến kiểm toán đã chọn
Xem thêm