[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tính năng mới > M99 > Kế toán

Kế toán

Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp

Mục đích:

Tại phiên bản M99, phần mềm bổ sung đầy đủ bộ báo cáo tài chính theo TT133 và cho phép xuất khẩu ra xml để nộp cho cơ quan Thuế theo đúng chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế.
Chi tiết thay đổi:
1. Vào phân hệ Tổng hợp\Tab Lập BCTC: Chọn mẫu B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính hoặc B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính
  • Trên giao diện Lập Báo cáo tình hình tài chính bổ sung thêm Tùy chọn BCTC đã được kiểm toán và danh sách Ý kiến kiểm toán.
  • Danh sách ý kiến kiểm toán bao gồm: Ý kiến trái ngược, Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến, Ý kiến ngoại trừ, Ý kiến chấp nhận toàn phần

Lưu ý: Bắt buộc phải chọn Ý kiến kiểm toán khi đã tích chọn BCTC đã được kiểm toán.
2. Vào phân hệ Báo cáo\Báo cáo tài chính\Báo cáo tình hình tài chính:
  • Tham số báo cáo bổ sung thêm 2 báo cáo F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số dư hai bên)F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số dư một bên)

  • Chọn báo cáo tài chính cần xem hoặc xuất khẩu xml. Lưu ý: Chỉ cho phép chọn 1 trong 2 mẫu báo cáo trên.
  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo đã lập.

  • Nhấn Kết xuất xml để xuất khẩu báo cáo tài chính đã lập ra định dạng xml để nộp qua MTax hoặc HTKK.


Xem thêm