[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Bài toán triển khai hệ thống AMIS.VN > Mua AMIS chủ yếu để sử dụng ứng dụng Kế toán

Mua AMIS chủ yếu để sử dụng ứng dụng Kế toán

Đối với trường hợp doanh nghiệp mua sản phẩm AMIS.VN chủ yếu dùng cho hoạt động Kế toán thì thồng thường khi đăng ký sử dụng sản phẩm AMIS.VN sẽ do Kế toán trưởng hoặc Giám đốc thực hiện đăng ký.
Với trường hợp này Kế toán trưởng sẽ thực hiện việc triển khai hệ thống AMIS.VN tuần tự theo các bước sau:
1. Thực hiện đăng ký sử dụng sản phẩm AMIS.VN

Chi tiết các bước đăng ký, người dùng có thể xem tài liệu hướng dẫn tương tự tại đây.
2. Khai báo thông tin ban đầu cho hệ thống AMIS.VN

Chi tiết các bước khai báo, người dùng có thể xem tài liệu hướng dẫn tương tự tại đây.
3. Sử dụng ứng dụng AMIS.VN-Kế toán
Kế toán trưởng sau khi khai báo xong các thông tin ban đầu cho hệ thống AMIS.VN có thể đăng nhập vào ứng dụng Kế toán:

Và sử dụng ứng dụng thông qua các bước sau:
 • Khai báo thông tin ban đầu cho ứng dụng Kế toán
 • Khai báo một số danh mục ban đầu để có thể sử dụng được ứng dụng Kế toán
 • Nhập số dư ban đầu
 • Nhập các chứng từ kế toán phát sinh
 • Kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính
Nội dung hướng dẫn chi tiết các các bước trên, có thể xem tài liệu hướng dẫn tương tự tại đây.
Trường hợp kế toán trưởng muốn phân quyền cho những kế toán khác được phép đăng nhập và sử dụng ứng dụng Kế toán, có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn phân quyền trên ứng dụng Kế toán tại đây.
Để có danh sách nhân viên sử dụng trong việc phân quyền trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán, cũng như sử khi hạch toán một số chứng từ kế toán, phải khai báo thông tin về những nhân viên đó trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự. Trường hợp không sử dụng ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự, thì sẽ khai báo trên chức năng Thiết lập của hệ thống AMIS.VN:
4. Chuyển quyền Quản trị hệ thống cho Giám đốc
Sau khi đã xem xét xong ứng dụng Kế toán và quyết định bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS.VN, kế toán trưởng sẽ chuyển lại quyền Quản trị hệ thống về Giám đốc. Khi đó Kế toán trưởng chỉ được giữ vai trò Quản trị ứng dụng Kế toán.
Nội dung bước này được thực hiện như sau:
 • Kế toán trưởng khai báo thông tin về Giám đốc công ty trong trên chức năng Thiết lập của hệ thống AMIS.VN:

Sau khi tài khoản được tạo, hệ thống sẽ tự động thông báo tài khoản và mật khẩu vào địa chỉ email đã được khai báo khi thêm mới nhân viên. Trường hợp không có địa chỉ email, kế toán trưởng cần thiết lập mật khẩu cho tài khoản bằng cách nhấn chuột phải tại màn hình danh sách và chọn chức năng Thiết lập mật khẩu.
 • Đồng thời gán quyền Quản trị hệ thống cho Giám đốc:

 • Sau khi tạo và phân quyền Quản trị hệ thống thành công cho Giám đốc, Giám đốc sẽ đăng nhập vào hệ thống AMIS.VN để loại bỏ quyền Quản trị hệ thống, đồng
  thời gán quyền Quản trị ứng dụng Kế toán cho Kế toán trưởng:5. Có nhu cầu sử dụng các ứng dụng con khác của hệ thống AMIS.VN
Nếu doanh nghiệp muốn triển khai sử dụng các ứng dụng con khác của hệ thống AMIS.VN như: Bán hàng, Nhân sự, Tài liệu, Công việc, Tri thức, Sáng kiến, Kho ảnh, Kho phim... khi đó doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:
 • Bước 1: Giám đốc tiến hành phân quyền Quản trị của từng ứng dụng cho từng nhân viên có vai trò và quyền hạn tương ứng (sử dụng chức năng Thiết lập của hệ thống AMIS.VN):
  • Khai báo nhân viên có quyền Quản trị trên các ứng dụng con
  • Gán các quyền Quản trị ứng dụng con cho từng nhân viên
 • Bước 2: Nhân viên sau khi được tạo tài khoản và phân quyền Quản trị trên các ứng dụng con, sẽ tiến hành đăng nhập vào các ứng dụng đó để:
  • Khai thác các ứng dụng phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp
  • Thực hiện phân quyền cho những nhân viên khác (nếu có)
Để sử dụng được các ứng dụng con khác của hệ thống AMIS.VN, người dùng có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn chi tiết về các ứng dụng con đó. Cụ thể:


Xem thêm